Home » Muzikos mokytojų darbo su autistiškais mokiniais patirties analizė

Muzikos mokytojų darbo su autistiškais mokiniais patirties analizė

eea_grants_logo

Projektas „Naujų metodų taikymas ugdant vaikų autistų muzikinius gebėjimus“  EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-037

Rolandas Aidukas

2016-09-30

Aidukas_Rolandas_2016

Esminiai žodžiai: autistiškų mokinių muzikinis ugdymas, autizmo spektro sutrikimai,  muzikos ugdymo metodai, muzikos terapija.

Tyrimo objektas – dabartinė muzikos mokytojų darbo su autistiškais mokiniais patirtis ir nūdienos mokslinių tyrimų įžvalgos.

Tyrimo problematika. Pasaulyje atliekami autistiškų mokinių muzikinio ugdymo tyrimai, darbo su tokiais mokiniais praktika atskleidė naujų metodų, žinių, kurie ne visuomet pasiekia Lietuvos mokytojus, o šie savo darbe daugiau remiasi asmenine intuicija, kolegų patarimais ir nėra susipažinę su vertinga užsienio kolegų patirtimi.  Tyrimas bandys atskleisti, kuriuos iš užsienio tyrėjų sprendinių, rastų užsienio literatūroje, galima taikyti Lietuvoje.

Tyrimo tikslas – ištirti muzikos mokytojų požiūrį į autistiškų mokinių muzikinio ugdymo patirtį ir procesą, palyginti su nūdienos užsienio mokslinių tyrimų rezultatais.

Tyrimo uždaviniai

 1. Išsiaiškinti muzikos mokytojų darbo su autistiškais mokiniais patirtį, įvertinti jų specialiojo ugdymo žinias bei poreikius.
 2. Išnagrinėti autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių mastą bei poreikius.
 3. Atskleisti, kokius ugdymo metodus taiko muzikos mokytojai dirbdami su autistiškais mokiniais.
 4. Atskleisti mokytojų, kitų specialistų ir tėvų bendradarbiavimo ypatumus bei galimybes.

Tyrimo metodai: anketinė apklausa, tyrimo duomenų statistinė analizė, lyginamoji analizė.

Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimas atliktas taikant anketinių apklausų metodą. Siekiama ištirti mokytojų požiūrį į autistiškų mokinių muzikinio ugdymo procesą ir šių pedagogų poreikius. Sudarytos kelios anketos klausimų grupės – apie mokytoją, vaiką, ugdymo metodus ir bendradarbiavimą. 2016 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 90 mokytojų. Ši apklausa vyko per projekto „Naujų metodų taikymas ugdant vaikų autistų muzikinius gebėjimus“ mokymus „Muzikinės veiklos ypatumai ugdant autistiškus vaikus“ Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Tyrimo rezultatai išryškino projekto privalumus ir nušvietė tęstinumo būtinybę. Projekto privalumas yra tas, kad jame dalyvavo ir mokslininkai, ir mokytojai praktikai, kurių gerą savitarpio supratimą ir komunikaciją laidavo tyrėjų įtraukimas į projekto veiklą. Šios trys grandys susiliejo ir galėjo sklandžiai dirbti bei bendradarbiauti įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius.

Tyrimas atskleidė, kad muzikos mokytojai su autizmo spektro sutrikimų turinčiais mokiniais šalies švietimo įstaigose susiduria vis dažniau ir jiems reikalinga kvalifikuota specialistų pagalba. Muzikinio ugdymo specifiką ir galimybes nemažai  tiria užsienio mokslininkai. Lietuvoje toks platesnis tyrimas, kuriame apklausiami muzikos mokytojai, dirbantys su autizmo spektro sutrikimų turinčiais mokiniais, atliekamas pirmą kartą. Itin svarbu tokius mokinius įtraukti į bendrąjį ugdymo procesą, kuriame muzika galėtų tapti vienu svarbiausių veiksnių skatinant jų ugdymąsi, integruojant juos į visuomenę ir  keičiant joje susidariusius stereotipus.

Šiam tikslui įgyvendinti buvo vykdomas projektas „Naujų metodų taikymas ugdant vaikų autistų muzikinius gebėjimus“ (Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-037), kuris finansuojamas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT08 „EEE stipendijų programa“ ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis. Projektą vykdė leidykla „Šviesa“ su partneriais  – Nacionaliniu tautinių mažumų ir išeivijos švietimo, kultūros, mokymo ir informacijos centru (NTMI centras) bei Islandijoje esančia lituanistine mokykla „Trys spalvos“. Bene pirmą kartą buvo sukviesti ir savo jėgas suvienijo muzikos mokytojai, muzikos terapeutai, specialieji pedagogai, mokslininkai ir kiti asmenys, dirbantys su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. Vykdant šį projektą organizuoti renginiai, surengti mokymai, parengtas ir išleistas gerosios praktikos vadovas „Muzikinės veiklos ypatumai ugdant autistiškus vaikus“. Tai didelė paskata ir pagalba su šiais ugdytiniais dirbantiems muzikos mokytojams.

Medžiagos apie koordinuotą įvairių sričių specialistų darbą randame užsienio mokslininkų tyrimuose, susijusiuose su autistiškų vaikų muzikiniu ugdymu.  Tyrimai parodė, kad, esant neurologinių sutrikimų, sutrinka ryšiai tarp įvairių žmogaus klausos modulio dalių ir nutrūksta natūralus garsinės (muzikinės ar kalbinės) informacijos srauto suvokimas (Fürniss 2007:35). 2015 m. Melburne (Australija) Katrina Skewes McFerran, Grace Thompson  ir Lucy Bolger atliko tyrimą „Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, bendradarbiavimo per muziką poveikis specialiosiose mokyklos klasėse“ (McFerrana ir kt. 2016). Jį atliekant muzikos mokytojai ir specialieji pedagogai glaudžiai bendradarbiavo su ekspertais muzikos terapeutais. Tai leido pasiekti reikšmingų rezultatų, kurie atskleidė, kad muzikinė veikla yra ypač naudinga autistiškų vaikų tarpusavio ryšiams, jų emocijų raiškai, verbalinei ir neverbalinei komunikacijai. Nustatyta, kad netgi verbalinių gebėjimų stokojantys tyrimo dalyviai puikiai geba komunikuoti per muziką. Rengiant Lietuvos mokytojų apklausos anketą buvo atsižvelgiama į užsienio tyrimus ir patirtį.

Anketoje, skirtoje Lietuvos mokytojams, klausimai buvo suskirstyti į keturias grupes:

 • apie mokytoją;
 • apie vaiką;
 • apie ugdymo procesą ir metodus;
 • apie bendradarbiavimą su tėvais ir specialistais.

Iš viso anketoje buvo 25 klausimai, kai kurie iš jų dar turėjo gretutinių (konkretesnių).

Tyrime dalyvavo apie 100 mokytojų, gauta ir išanalizuota 90 anketų. Iš apklausoje dalyvavusių mokytojų 80 neturi specialaus pasirengimo dirbti su autistiškais vaikais (1 pav.).

Aidukas_2016_1

1 pav. Mokytojų, turinčių specialųjį pasirengimą ir šio pasirengimo neturinčių, santykis

Taigi dauguma muzikinio ugdymo procese dalyvaujančių mokytojų neturi specialaus pasirengimo dirbti su autistiškais vaikais, bet beveik visi jie lankė kursus, seminarus.

Apklaustieji mokytojai dirba bendrojo lavinimo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose, muzikos arba meno mokyklose, specialiosiose ugdymo įstaigose (centruose). Didesnė dalis jų yra formaliojo švietimo sistemos, mažesnė – neformaliojo ugdymo, dar mažesnė – formalųjį švietimą papildančio neformaliojo ugdymo sistemos darbuotojai.

Dauguma apklaustųjų turi aukštąjį išsilavinimą, 6 – specialųjį vidurinį, 1 – nebaigtą aukštąjį (2 pav.).

Aidukas_2016_2

2 pav. Mokytojų išsilavinimas

Tik nedidelė respondentų dalis parašė, kokia konkrečia specialiąja muzikine literatūra naudojosi. Net 62 mokytojai nenurodė nei vieno leidinio, 8 – po vieną, 6 – po du leidinius (3 pav.).

Aidukas_2016_3

3 pav. Mokytojų naudojama specialioji muzikinė literatūra

Buvo paminėta metodinė priemonė „Muzikos terapijos modelio įgyvendinimas mokyklose“. Kai kurie mokytojai naudojasi internete rasta informacija ar metodiniais patarimais. Nurodoma ir kitų leidinių, pavyzdžiui, J. Tender „Jūsų vaikui diagnozuotas autizmas – ką daryti toliau?“ (Tender 2009). Vienas respondentas paminėjo išmaniąją programėlę planšetiniam kompiuteriui „Jūsų vaikui diagnozuotas autizmas“.

Labai skirtinga apklaustųjų mokytojų darbo su autistiškais mokiniais patirtis: 17 respondentų tokios patirties neturi, vienas respondentas dirbęs 25 metus, o 10 respondentų turi 10 metų darbo patirtį (4 pav.).

Aidukas_2016_4

4 pav. Mokytojų darbo su autistiškais vaikais patirtis (metais)

Antroji anketos klausimų grupė buvo apie vaiką. Šiuo metu 23 respondentai ugdo po vieną autistišką mokinį, o 13 respondentų – po du mokinius (5 pav.).

Aidukas_2016_5

5 pav. Mokytojų šiuo metu ugdomų autistiškų mokinių skaičius

Mokytojai pateikė gana daug skirtingų savo ugdytinių diagnozių. 10 respondentų nurodė diagnozę „autizmas“. Dabar vartojama sąvoka: autizmo spektro sutrikimai. Tokių sutrikimų yra keletas (6 pav.).

Vaikystės autizmas F84.0
Spektrinis autizmas F84
Netipinis /Atipiškas autizmas F84.1
Aspergerio sindromas F84.5
Nepatikslintas įvairiapusis raidos sutrikimas F84.9

6 pav. Autizmo spektro sutrikimai

Projekto „Naujų metodų taikymas ugdant vaikų autistų muzikinius gebėjimus“ partneriai iš Islandijos papasakojo apie mergaitės, kuriai diagnozuotas Viljamso (Beureno) sindromas, muzikinį ugdymą. Ši mergaitė pasižymėjo ypač jautria klausa.

Dauguma respondentų teigė, kad tėvai slepia savo vaikų diagnozes ir nenori jų pripažinti. Tik specialiosiose ugdymo įstaigose yra žinomos tikslios mokinių diagnozės. Apklausoje 12 respondentų susidūrė su vaikystės autizmu, 10 – su kompleksine negalia arba įvairiapusiu raidos sutrikimu (-ais), 5 – su spektriniu autizmu, 2 – su atipišku autizmu, 1 – su Aspergerio sindromu, 2 – su nepatikslintu įvairiapusiu raidos sutrikimu (7  pav.).

Aidukas_2016_6

7 pav. Mokinių diagnozės

Dauguma respondentų su autistiškais mokiniais dirba grupėse, kiek mažiau turi galimybę dirbti individualiai (8 pav.). Darbas klasėje, kurioje mokosi ir kiti mokiniai, labai apsunkina ugdymo procesą, tad dauguma respondentų, teigia, kad su autistiškais mokiniais būtina dirbti individualiai. Kitose šalyse, pvz., Islandijoje, klasėse mažiau mokinių, o jeigu tarp jų yra vienas autistiškas vaikas, jam skiriamas mokytojo padėjėjas (iš pokalbio su projekto „Naujų metodų taikymas ugdant vaikų autistų muzikinius gebėjimus“ partneriais 2016 m. rugsėjo mėnesį).

 

Aidukas_2016_7

 

8 pav. Mokytojo darbo su autistiškais mokiniais pobūdis

Lietuvoje yra susiklosčiusi nedėkinga situacija – daugeliui mokytojų vienui vieniems tenka dirbti klasėje, kurioje yra net ne vienas autistiškas mokinys, o keli. Todėl dauguma jų primygtinai teigia, kad su šiais ugdytiniais būtina dirbti individualiai arba bent jau klasės turi būti mažesnės. Dirbant su mokinių grupėmis atskirų individų elgesio problemos labai trukdo visam ugdymo procesui.

Anketoje buvo užduotas klausimas – kokia muzikinė veikla per pamokas autistiškiems mokiniams yra priimtiniausia. Tai platus klausimas –  reikėjo nurodyti ir kas tokiems mokiniams geriausiai sekasi. Iš atsakymų paaiškėjo, kad jiems priimtiniausia ir sėkmingiausia yra instrumentinio muzikavimo veikla, jai teko 49 balsai. Po jos rikiuojasi muzikos klausymas, surinkęs taipogi nemažą 43 balsų sumą, dainavimas – 18 balsų, šokis ir judesys – 10 balsų (9 pav.). Kai kurie mokiniai muzikinėje veikloje nedalyvaudavo.

Aidukas_2016_9

9 pav. Pamokoje vyraujanti muzikinė veikla

Viena mokytoja prisipažino, kad per muzikos pamokas taiko ir nemuzikinę veiklą. Tikėtina, kad tokių mokytojų yra ir daugiau. Iš labiausiai mokinių mėgstamų muzikos instrumentų buvo minimi mušamieji: barškučiai, būgneliai, bet naudojamų „instrumentų“ asortimentas išties labai platus: nuo kruopų maišelio iki smuiko. Kai kurie mokytojai naudoja dūdeles, sintezatorius, fortepijoną, metalofonus, tambūrinus, lazdeles, trikampius. Anketoje aprašytas efektyvus smuiko naudojimo ugdant autistišką mokinį pavyzdys Lietuvoje yra unikalus. Mokinys ne tik jautriai reaguoja į smuiko garsus, bet ir pats su malonumu groja šiuo sudėtingu muzikos instrumentu.

Don Campbell knygoje „Mocarto muzikos poveikis“, duodamas nuorodą į daktaro Tomačio tyrimus, aprašo darbo su dvylikos metų autistišku berniuku, kuris turėjo rimtų elgesio problemų, atvejį (Campbell 2005, 29-31). Vaiko negalavimo priežastis ta, kad jis psichologiškai buvo „dar negimęs“. Taikant akustinį gimimo metodą ugdytinio elgesys gerokai pasikeitė, „pagaliau vaikas gimė“ (Campbell 2005, 31). Knygoje yra išsakoma mintis, kad Mocarto muzika, ypač jo smuiko koncertų galia žmogaus kūnui daro didžiausią gydomąjį poveikį (Campbell 2005, 31). Tačiau šis teiginys, kaip ir kita mintis, kad Mocarto sonata fortepijonui daro mažesnį poveikį nei koncertai smuikui (Campbell 2005) nebuvo patvirtinti kitų mokslininkų tyrimais. Nors vienam autistiškam vaikui smuiko garsai ar Mocarto muzika gali padaryti milžinišką įspūdį, bet tai dar nereiškia, kad panašiai dirbant su kitais irgi bus toks pats efektas.

Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, alternatyviojo muzikinio terapinio ugdymo ypatumus išsamiai aptarė Vilmantė Aleksienė ir Solveiga Zvicevičienė mokslo studijoje „Lietuvių etnochoreografija autistiškiems vaikams: ugdymo ir terapijos aspektai“. Joje  pateikiama ekspertų įvertinta, originali metodinė lietuvių etnochoreografijos programa, kuria tikslingai siekiama atskleisti ir plėtoti autistiškų vaikų komunikavimo galimybes (Aleksienė, Zvicevičienė, 2009). Ugdant tokius vaikus yra svarbios etninė kultūra ir etninė muzika.

Pastebėta, kad grojant mokiniams kyla noras judėti, šokti su kaspinais, skarelėmis, juostomis ir kitais daiktais. Sunkiausiai sekasi natų raštas, solfedžiavimas. Autistiškų vaikų ugdymui  tinkamiausia Émile Jaques Dalcroze′o (1865–1950) muzikinio ugdymo sistema, kurioje svarbi vieta tenka euritmijos metodui: visko pradžia yra ritmas. A. Vilkelienė pažymi, kad euritmija – tai harmoningas ir išraiškingas judesys (Vilkelienė, 2005). Ritmas yra organizuojanti priemonė. Ritmą turi kosmosas, visatos struktūra, žmogaus organizmo veikla (Vilkelienė, 2003). Šokis taip pat gali būti  taikomas kaip komunikacijos, kuriai ypač svarbus yra muzikos ritmas, priemonė. Tai patvirtina ir užsienio mokslininkai, kurie atliko tyrimus su autistiškais vaikais. 2015 m. Atėnuose (Graikija) vykusioje 7-ojoje pasaulinėje edukologijos mokslų konferencijoje Bilgehan Eren skaitytame pranešime sakoma,  kad muzikinė veikla – dainavimas, ritminiai žaidimai ir atliekami šokio judesiai – mažina autistiškų paauglių nerimą ir ugdo jų socialinius įgūdžius (Eren 2015).

Apklausoje dalyvavusių Lietuvos mokytojų nuomone, autistiškų mokinių muzikinį ugdymą reikėtų pradėti nuo ritminių pratimų atlikimo, grojimo be natų, muzikos klausymo. Žinoma, svarbu atsižvelgti į individualius mokinio poreikius, jo domėjimąsi vienu ar kitu muzikinės veiklos elementu. Mokytoja, dirbanti pradinėje mokykloje papasakojo, kad mokinys labai džiūgaudavo pritardamas ritminiais muzikos instrumentais, bet būta ir nesėkmės – per pertrauką mokytoja apžiūrinėjo vaikų piešinius ir pažvelgusi į berniuką klaidingai pamanė, kad jis nori parodyti savo darbą. Ir kai jo paklausė „kuris gi tavo piešinys“, vaikas susierzino ir išbėgo iš klasės. Mokinys, grodamas muzikos instrumentais, jautėsi saugus, nes ši veikla jam atrodė saugi, t. y. nukreipta į išorę. Piešinių žiūrėjimas jau galėjo būti suprastas kaip brovimasis į jo vidų, kaip pavojus jo saugumui ir dėl šios intensyvios emocijos jis jautriai sureagavo išbėgdamas iš klasės. Žinoma, šią situaciją būtų galima aiškinti ir kitaip – autistiškas vaikas sunkiai suvokia, kad kito žmogaus mintys kitokios nei jo, tad supykti jis galėjo dėl to, kad mokytoja nežino, kuris yra jo piešinys.

Projekto „Naujų metodų taikymas ugdant vaikų autistų muzikinius gebėjimus“ partneriai iš Islandijos papasakojo apie jų šalyje gyvenančią profesionalią pianistę ir kompozitorę Mamiko Dís Ragnarsdóttir, kuri turi autizmo spektro sutrikimą ir vengia bendrauti su kitais žmonėmis. Vaikystėje ji niekuo nesidomėjo, buvo abejinga ir muzikai. Tačiau išgirdusi metronomo tiksėjimą, kuris ją labai patraukė, pamažu atėjo į muzikos pasaulį.

Unikali ir profesorės Virginijos Survilaitės pedagoginė patirtis. Ji dirbo su autistišku studentu Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje savo vadovaujamoje vargonų klasėje. 2016 m. jis baigė antrąją (magistrantūros) studijų pakopą ir gavo magistro diplomą, o dabar jau dirba vargonininku vienoje iš Lietuvos bažnyčių.

Dainavimo veiklą Lietuvos mokytojai dirbdami su autistiškais mokiniais taiko rečiau. Dauguma mano, kad mokinys, kuris neturi verbalinių gebėjimų, negali dainuoti. Nacionalinio tautinių mažumų ir išeivijos švietimo, kultūros, mokymo ir informacijos centro (NTMI centro)  bei Vilniaus Verkių mokyklos daugiafunkcio centro mokytojos ekspertės Miros Jakubovskajos ir kitų pedagogų patirtis rodo, kad dainavimas – tai universaliausias muzikavimo būdas, kuris gali būti sėkmingai taikomas autistiškų vaikų muzikiniam ugdymui. Dainavimas yra unikalus kalbos ir muzikos sintezės fenomenu. Balso galimybių naudojimas labai efektyvus ugdant autistiškus vaikus, padeda jiems  įgyti ir kalbos įgūdžių. Viena respondentė anketoje parašė: „Savo muzikos kabineto neturėjau, išmokau dirbti su balsu a cappella (be pritarimo). Tai davė gerų vokalinių rezultatų. Apie tai anksčiau negalėjau net pagalvoti (kaip galima be pianino dirbti muzikos pamokoje?)“. Anketoje aprašyta ir kita įdomi situacija: „Buvo atvejis, kai vaikutis tiesiog negalėjo būti triukšmingoje aplinkoje, todėl pirmą pamokos dalį instrumentų nenaudodavau, o tik dainuodavome a cappella ir gana tyliai, dar tikdavo gitaros garsai“. Dauguma mokytojų pastebi, kad autistiškiems mokiniams labiau patinka instrumentai, skleidžiantys švelnesnius garsus.

Apibendrindami Lietuvos mokytojų taikomas muzikinio ugdymo veiklas galime teigti, kad dauguma autistiškų mokinių neturi kalbinių gebėjimų, todėl kai kurie mokytojai dainavimo per muzikos pamokas atsisako. Tačiau autistiškų mokinių dainavimas, nors ir pasyvus, tinkamai ugdo jų verbalinius, socialinius įgūdžius.  Tai rodo ir mūsų minimas atvejis –  mokinys mokosi groti smuiku ir jam labai patinka dainavimas.

Į klausimą pagal kokias programas jie dirba, respondentai atsakė, kad ugdydami  autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius vadovaujasi ir bendrosiomis, ir individualizuotomis (savo pritaikytomis) programomis. Vis dėlto pirmenybė teikiama individualizuotoms (10 pav.).

Aidukas_2016_7

10 pav. Mokytojų naudojamų bendrųjų ir individualizuotų (pritaikytų) programų santykis

Mokytojų nuomone, ugdant autistiškus mokinius neturėtų būti daug ir įvairios mokomosios medžiagos, kad jų neblaškytų ir netrikdytų, reikėtų atrinkti tik tą, su kuria bus dirbama.

2015 m. Katrina Skewes McFerran, Grace Thompson  ir Lucy Bolger Melburne atliko tyrimą „Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, bendradarbiavimo per muziką poveikis specialiosiose mokyklos klasėse“ (McFerrana ir kt. 2016), kuriuo buvo nustatyti muzikavimo pokyčiai: kaip pasikeitė muzikavimo ypatumai po tyrimo (žr. lentelę).

Tyrimo kategorijos Muzikavimo ypatumai: prieš tyrimą Muzikavimo ypatumai: po tyrimo
Tarpusavio sąveika Eiliškumas Sklaida (dalijimasis)
Kontrolė Labai struktūruota Spontaniška
Valdymas Mokytojas vadovauja (hierarchinis) Mokinių vadovavimas (bendradarbiavimas)
Įsitraukimas Vangus Entuziastingas
Personalo vaidmuo Mokytojo vadovavimas Vaidmenų modeliavimas
Komunikacijos strategijos Pasirinkimas Dalyvavimas
Muzikos priemonės Kompaktinių plokštelių klausymas Dainavimas ir instrumentinis muzikavimas
Papildomi ištekliai Vaizdinės užuominos ir patarimai Individuali iniciatyva ir norai
Vieta programoje Atskirta Integruota

Pasidomėjus, kaip Lietuvos mokytojai ir mokiniai ugdymo procese pasiskirsto vaidmenimis, nustatyta, kad yra būdingas mokinių dominavimas, mokytojo ir mokinio  bendradarbiavimas, vaidmenys pasiskirsto tolygiai arba keičiasi (11 pav.). Mokytojai pastebėjo, kad per pirmąsias pamokas autistiškiems mokiniams reikėtų suteikti visišką laisvę, leisti jiems pasėdėti, nieko neveikti, pabūti atskirai.

Pamokoje dominuoja Atsakymų skaičius
Mokytojas 23
Mokinys 25
Vienodai 7
Įvairiai /Keičiasi 10
Neatsakė 25

Aidukas_2016_11

11 pav. Mokytojo ir mokinio vaidmenų pasiskirstymas pamokoje

Atliekant minėtą Melburno tyrimą (žr. lentelę), nustatyta, kad prieš jį mokytojo vaidmuo buvo vadovaujantis (hierarchinis), o po tyrimo atsirado ir mokinių vadovavimo (bendradarbiavimas). Pažymėtina, kad atliekant tyrimą mokykloje dirbo muzikos terapeutas, kuris susitiko su darbuotojais ir jiems paaiškino tyrimo tikslą bei veiksmų schemą. Po tyrimo mokykloje pasikeitė bendravimo kultūra ir mikroklimatas, o mokytojai pageidavo, kad muzikinė veikla taptų neatskiriama kasdiene ugdymo proceso dalimi. Mokykla tapo savotišku vietos muzikos centru. Įdomus vieno tyrime dalyvavusio mokytojo pasisakymas: „Net nekalbantys mokiniai gali bendrauti per muziką. Jie nebūtinai turi dainuoti ar kalbėti, jie gali tiesiog kartoti, pavyzdžiui, vieną skiemenį. Jie negali mūsų nustebinti, bet jiems patiems tai yra didelis dalykas“. Kitas mokytojas teigė: „Tikslas yra ne CD plokštelių klausymas, o aktyvus muzikavimas“ (McFerrana ir kt. 2016). Toks muzikos poveikio suvokimas labai siejasi su teorijomis apie jos funkciją žmogaus evoliucijoje. Muzikos psichologija ir kognityvinė muzikologija tiria, kaip žmogus jos mokosi, kaip ją analizuoja ir kokį poveikį muzikos mokymasis bei muzikinė veikla turi žmogaus kognicijai (Umbrasienė, 2015, 20). XXI a. jau atliekami autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ir suaugusiųjų neurologinės muzikos terapijos tyrimai.

Lietuvos mokytojai apklausoje pateikė informaciją apie autistiškų mokinių muzikiniam ugdymui taikomus metodus. 16 respondentų netinkamai apibūdino metodo sąvoką, o net 53 į šį klausimą neatsakė. Tai rodo, kad ne visi pedagogai yra metodiškai stiprūs, kad kiti negali apibūdinti savo darbe taikomų metodų. Respondentų atsakymai pasiskirstė taip (žr. lentelę).

Taikomi metodai Respondentų skaičius
Imitavimo 4
Demonstravimo 3
Operatyviniai 1
Kūrybiniai 1
Aktyvieji 1
Emocinio imitavimo 1
Žaidybiniai 8
„Veidrodinio atspindžio“ 1
Teacch 1
Muzikos terapijos 3
ABA terapijos 2
Son-Rise terapijos 1
PECS terapijos 1
Vaizdinė simbolių sistema 2
Netinkamai apibūdino 16
Neatsakė / Netaiko 53

Įdomu tai, kad Emocinio imitavimo metodo (EIM), sukurto Lolitos Navickienės, taikymo galimybės dirbant su autistiškais mokiniais anksčiau nebuvo išsamiai aprašytos. Tačiau viena mokytoja šį metodą taiko dirbdama būtent su tokiais mokiniais. Yra vienas „Veidrodinio atspindžio“ metodo (VAM) taikymo atvejis. Šis metodas detaliai aprašytas Roman Nikolskij „Realybės psichologija“. Veidrodinis atspindys – tai tiesioginis, bet labai retai sąmoningas mėgdžiojimas pozų, gestų, būdingų judesių, intonacijų, dialektinių arba žargoninių kalbos ypatumų, kurie sustiprina žmonių tarpusavio ryšį ir jų įtaką vieno kitam. Reikia pažymėti, kad nei vienas mokytojas netaikė „atbulinio dizaino metodo“ (ADM), kurį seminaruose, skirtuose Lietuvos muzikos mokytojams, yra pateikusi doc. dr. Emilija Sakadolskienė.

Mira Jakubovskaja rengdama savo ugdytinius, turinčius autizmo spektro sutrikimų bei kompleksinę negalią, sėkmingai  taiko savitus mokymo metodus.  Mokytojos parengti jaunieji dainininkai yra tarptautinių ir šalies konkursų laureatai, renginių dalyviai. Jos taikomas Imitacinis interpretacijos metodas (IIM)  ir Grojimo vaizdavimo metodas (GVM) yra sėkmingai išbandyti ir  davė puikių rezultatų. IIM grindžiamas nerašytine muzikos mokymo tradicija ir prielaida, kad kiekvienas vaikas yra muzikali asmenybė, reaguoja į muziką ir geba kurti muzikinius ryšius. Metodas orientuotas ne į rezultatą, o į patį muzikinio ugdymo procesą (Jakubovskaja 2016). Be to, M. Jakubovskaja siūlo natų mokymą pakeisti mokymo sistema „Garsas – spalva“, pagal kurią kiekvienam garsui priskiriama atitinkama spalva. Toks metodas 1995 m. atėjo iš Olandijos ir iki šiol taikomas Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ neįgaliųjų orkestro „Spalvų muzikos“ praktikoje. Jis yra aprašytas Romualdo Brūzgos alternatyvaus adaptuoto muzikinio rašto pradžiamokslyje „Spalvų muzika“ (Brūzga 2005).

Respondentė, studijuojanti muzikos terapijos studijų programą, nurodė, kad taiko šiuolaikinės muzikos terapijos technikas bei šiuolaikinių terapijos koncepcijų elementus. Džiugu, kad Lietuvos mokyklas jau pasiekia muzikos terapijos metodai, o ateityje, tikimės, į ugdymo sistemą įsilies gausesnis muzikos terapeutų būrys.

Kitas anketos klausimas – kaip Lietuvos mokytojai bendradarbiauja su kitais specialistais. 37 respondentai bendradarbiauja su logopedu, 32 – su psichologu, 27 – su specialiuoju pedagogu, 17 – su mokytojo asistentu (padėjėju), 13 – su klasės auklėtoju ir /ar kitų dalykų mokytojais, po vieną – su surdopedagogu, elgesio terapeutu, 2 – su kineziterapeutu (12 pav.).

Aidukas_2016_12

12 pav. Mokytojų bendradarbiavimo su kitais specialistais mastai

Bendrauti su tėvais mokytojams sekasi kur kas sunkiau. 20 respondentų skundėsi, kad tėvai slepia savo vaikų diagnozes, nepripažįsta autizmo spektro sindromo ir neprisideda prie ugdymo proceso gerinimo. Tačiau didžioji dalis mokytojų (44 respondentai) randa bendrą kalbą su tėvais ir siekia kartu bendradarbiauti vaikų labui (13 pav.).

Aidukas_2016_13

13 pav. Mokytojų bendravimo su tėvais intensyvumas

Į klausimą,  ar būtų naudinga muzikos terapeuto pagalba, dauguma respondentų (53) atsakė, kad taip, būtų naudinga, 4 – kad labai naudinga, o 2 – kad nelabai naudinga (14 pav.). Vienas respondentas teigė, kad ir muzikos mokytojas gali būti muzikos terapeutas. Tai rodo, kad dar ne visi suvokia muzikos terapijos esmę ir tinkamai neįvertina savo galimybių. Tačiau yra ir kitokios patirties. Viena lopšelio-darželio mokytoja teigiamai įvertino muzikos terapeuto pasakytą padrąsinimą: „Jeigu vaikas išmoko kad ir nedidelio dalyko, visa tai jam – tik į naudą“. Mokytojai tikisi, kad jų pedagoginėje veikloje pagelbės muzikos terapijos ir kitų sričių specialistai: „padės geriau suprasti autistišką mokinį“. Kol muzikos terapijos specialistų Lietuvoje dar nėra pakankamai, mokytojai turi tenkintis kitų specialistų pagalba arba taikyti empatijos principą. Apklausoje dalyvavo beveik vien moterys, todėl jos nuolat akcentavo meilę ugdytiniams ir supratimą, kaip svarbiausius veiksnius, lemiančius darbo su autistiškais mokiniais sėkmę. Tenka apgailestauti, kad tokį sudėtingą darbą Lietuvoje atlieka kone vien mokytojos moterys.

Aidukas_2016_14

14 pav. Muzikos terapeuto pagalbos nauda (muzikos mokytojų požiūriu)

Apibendrinus apklausos rezultatus, galima būtų padaryti tokias tyrimo išvadas:

 • Dauguma Lietuvos mokytojų dirbdami su autistiškais mokiniais mažai naudojasi metodine ar moksline literatūra, jie vadovaujasi asmenine patirtimi, intuicija, taip pat bendradarbiauja su kolegomis ir kitais specialistais.
 • Lietuvos mokytojai dirba nepalankesnėmis sąlygomis (pernelyg didelės mokinių grupės) nei jų kolegos užsienyje, bet mūsų mokytojų ugdymo pasiekimai nėra ženkliai menkesni nei užsieniečių.
 • Dauguma mokytojų muzikinėje veikloje pirmenybę teikia instrumentiniam muzikavimui bei muzikos klausymui, dainavimą nepelnytai nuvertindami kaip nelabai tinkamą autistiškų mokinių ugdymui.
 • Dauguma Lietuvos mokytojų nėra pasirengę apibūdinti savo taikomus ugdymo metodus, jiems trūksta žinių ir metodinio darbo patirties.
 • Ateityje yra laukiama naujų specialistų – muzikos terapeutų, kurie muzikos mokytojams padės įveikti sunkumus, kylančius ugdant autistiškus mokinius.

Muzikos tyrimai jau kuris laikas siejami su psichologija, biomedicina ir tiksliaisiais mokslais. Svarbiausiu dalyku tampa tarpdalykiniai tyrimai bei tarpdalykinis požiūris į šių problemų sprendimą. Numatant mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymą, labai reikšmingi yra specialiosios pedagogikos, muzikos terapijos, muzikinio ugdymo, etninės kultūros, kognityvinės muzikologijos, psichologijos, filosofijos, neurologijos mokslų laimėjimai. Muzikos terapijos tyrimai, o ypač doc. dr. Vilmantės Aleksienės darbai yra svarbūs muzikos specialistams, dirbantiems su autistiškais vaikais.

Moksliniai tyrimai, muzikos pedagogų ir muzikos terapeutų patirtis rodo, kad muzika ugdymo procese yra tokia pat svarbi, kaip ir kalbos mokymas. Muzikos terapeutų patirtis, kuri vis labiau pripažįstama Lietuvoje, galės iš esmės padėti muzikinio ugdymo specialistams, kartu ir jų ugdytiniams – autistiškiems vaikams.

Literatūra

Aleksienė, V. (2005). Muzikinis neįgaliųjų ugdymas ir terapijos įžvalgos. Neįgaliųjų meninis ugdymas. Metodikos ir terapijos aspektai. Kaunas: Kronta, p. 78–115.

Aleksienė, V., Zvicevičienė S. (2009). Lietuvių etnochoreografija autistiškiems vaikams: ugdymo ir terapijos aspektai. Vilnius: Ciklonas.

Brūzga, A. (2005). Spalvų muzika. Alternatyvaus adaptuoto muzikinio rašto pradžiamokslis. Vilnius: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“.

Campbell, D. (2005). Mocarto muzikos poveikis. Kaunas: Vilties oazė.

Eren, B. (2015). The Use of Music Interventions to Improve Social Skills in Adolescents with Autism Spectrum Disorders in Integrated Group Music Therapy Sessions. Social and Behavioral Sciences 197. Athens.

Navickienė, L. (2005). Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje. Vilnius: Kronta.

Tender, J. (2009). Jūsų vaikui diagnozuotas autizmas – ką daryti toliau? ISAAD. Kitoks vaikas.

Umbrasienė, V. (2015). Muzika ir muzikologijos virsmai kognityvinių mokslų kontekste. Ars et praxis. 3 tomas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, p. 11–24.

Vilkelienė, A. (2003). Ypatingųjų vaikų integruotas muzikinis ugdymas. Specialioji meno pedagogika. Vilnius: Kronta.

Vilkelienė, A. (2005). Ugdytinis – muzikos instrumentas (Dalcroze’o euritmijos erdvėje). Neįgaliųjų meninis ugdymas. Metodikos ir terapijos aspektai. Kaunas: Kronta, p. 160–175.

Никольский, Р. (2008). Психология реальности. Агентство Мультипресс.

Interneto nuorodos

(McFerrana ir kt. 2016). Katrina Skewes McFerran, G. Thompson and L. Bolgerb. The Impact of Fostering Relationships Through Music Within a Special School Classroom for Students with Autism Spectrum Disorder: an action research study [interaktyvus]. Prieiga per internetą:

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09650792.2015.1058171#.V25sB-T1Lh4 [žiūrėta 2016- 06- 25]

Jakubovskaja, M. (2016). Autistiškų vaikų muzikinio ugdymo patirtis // Didaktika-mokykla-visuomenė [interaktyvus]. Prieiga per internetą:

http://www.didaktika.leu.lt/?page_id=858 [žiūrėta 2016-09-05]


234 Comments

 1. adidas eqt says:

  I simply had to say thanks yet again. I do not know the things that I would have gone through without the actual techniques shared by you directly on such industry. It previously was a fearsome difficulty in my circumstances, nevertheless viewing the very professional way you processed that took me to jump for delight. I am happy for this guidance and as well , hope that you find out what a powerful job that you are accomplishing training some other people through your web page. More than likely you haven’t got to know all of us.

 2. Needed to put you the very small remark to help thank you very much over again on your extraordinary knowledge you’ve documented on this website. This is so unbelievably generous of people like you to give extensively what exactly a lot of folks could have marketed for an e-book in order to make some dough on their own, specifically considering that you might well have done it if you ever decided. Those principles also served to provide a easy way to comprehend someone else have the identical keenness much like my own to grasp a little more around this condition. I’m certain there are a lot more pleasurable situations up front for many who check out your website.

 3. I simply wished to appreciate you all over again. I’m not certain the things I could possibly have taken care of without the actual basics documented by you concerning such question. Certainly was a very intimidating setting for me personally, but seeing your professional form you treated the issue took me to leap over contentment. I will be grateful for your help and then pray you know what a great job you happen to be putting in educating many others via your web site. Probably you’ve never come across all of us.

 4. birkin bag says:

  I want to point out my affection for your kindness supporting folks who need assistance with that field. Your very own commitment to getting the solution all through had become wonderfully valuable and have truly permitted others like me to attain their endeavors. Your entire warm and helpful useful information can mean this much a person like me and especially to my office colleagues. Many thanks; from all of us.

 5. nfl store says:

  I am only writing to make you understand what a exceptional experience my friend’s girl gained reading through your blog. She figured out several issues, with the inclusion of how it is like to have an incredible teaching mindset to let the rest effortlessly thoroughly grasp specific advanced subject matter. You truly did more than people’s expected results. I appreciate you for distributing such practical, trusted, revealing not to mention fun thoughts on the topic to Emily.

 6. nike zoom says:

  My husband and i have been now peaceful Michael managed to carry out his web research using the ideas he made out of your weblog. It’s not at all simplistic just to be freely giving tips and hints people have been making money from. We realize we need the blog owner to give thanks to for this. These explanations you’ve made, the simple web site navigation, the relationships you will help promote – it’s many wonderful, and it’s facilitating our son and us reckon that the topic is enjoyable, and that is particularly vital. Thanks for the whole thing!

 7. My wife and i felt now excited when Edward managed to carry out his investigation through the precious recommendations he had from your very own web pages. It’s not at all simplistic to simply continually be freely giving procedures which usually people could have been selling. So we remember we have got the writer to thank for this. The type of explanations you made, the easy blog navigation, the relationships your site make it possible to promote – it’s most exceptional, and it’s really aiding our son and the family do think that topic is cool, which is pretty vital. Many thanks for all!

 8. I have to show some appreciation to this writer for rescuing me from such a circumstance. Because of exploring through the world-wide-web and obtaining advice that were not beneficial, I assumed my entire life was over. Living minus the answers to the issues you have resolved through your entire review is a critical case, as well as the ones that might have in a negative way damaged my entire career if I hadn’t noticed your web site. Your actual talents and kindness in touching all the stuff was very helpful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a solution like this. I am able to now look ahead to my future. Thanks very much for your expert and amazing guide. I will not be reluctant to endorse your blog post to anybody who should receive care on this matter.

 9. yeezy boost says:

  I truly wanted to jot down a word to appreciate you for those splendid tips you are giving at this site. My prolonged internet research has at the end of the day been recognized with good quality ideas to exchange with my great friends. I would mention that we readers are unequivocally blessed to live in a very good place with so many lovely professionals with valuable ideas. I feel very lucky to have encountered the webpage and look forward to really more amazing moments reading here. Thanks once more for all the details.

 10. I want to get across my passion for your kindness giving support to men who should have assistance with this particular content. Your personal dedication to passing the solution across had been exceptionally practical and has continuously made most people much like me to arrive at their dreams. Your own warm and friendly facts denotes a whole lot to me and somewhat more to my office workers. Thanks a ton; from all of us.

 11. After research a number of of the weblog posts in your web site now, and I truly like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and will probably be checking back soon. Pls check out my web site as nicely and let me know what you think.

 12. Needed to draft you that very small word to be able to thank you very much as before on your lovely strategies you have shared on this site. It has been certainly wonderfully generous with you to give openly exactly what many individuals would have sold as an e book to make some cash on their own, most notably seeing that you might well have done it in case you decided. The basics additionally served to become good way to comprehend most people have similar dreams similar to my personal own to see significantly more with respect to this matter. I think there are some more enjoyable moments in the future for people who go through your website.

 13. kd shoes says:

  I would like to show some appreciation to this writer just for bailing me out of such a incident. Because of surfing around through the the net and getting basics that were not helpful, I believed my life was done. Existing minus the answers to the difficulties you’ve solved through your good write-up is a critical case, and the ones that could have negatively affected my career if I had not come across your site. Your own competence and kindness in handling all the pieces was crucial. I am not sure what I would’ve done if I had not discovered such a stuff like this. I am able to at this moment look forward to my future. Thank you very much for the specialized and effective help. I won’t hesitate to suggest your blog post to anybody who will need guidance about this issue.

 14. I want to convey my gratitude for your kind-heartedness in support of folks who require assistance with this important topic. Your personal commitment to passing the solution throughout had become certainly interesting and have frequently allowed somebody like me to arrive at their pursuits. Your personal interesting guideline implies a whole lot to me and much more to my office workers. Thanks a lot; from each one of us.

 15. red bottoms says:

  I just wanted to make a message so as to appreciate you for all of the precious guidelines you are posting at this site. My extensive internet search has at the end of the day been rewarded with pleasant points to go over with my neighbours. I ‘d declare that most of us visitors are rather endowed to exist in a magnificent website with so many special professionals with good opinions. I feel very much blessed to have seen your web site and look forward to some more exciting times reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 16. nmd uk says:

  I simply wanted to jot down a note to be able to express gratitude to you for the magnificent guidelines you are placing here. My prolonged internet look up has now been compensated with good quality content to go over with my companions. I ‘d mention that we readers are very blessed to exist in a very good network with many special people with insightful opinions. I feel very lucky to have encountered your entire weblog and look forward to really more exciting minutes reading here. Thank you once more for all the details.

 17. vans outlet says:

  I simply wanted to construct a small note to say thanks to you for some of the splendid instructions you are giving out at this website. My rather long internet look up has now been recognized with really good facts and strategies to write about with my relatives. I ‘d assert that we visitors are really blessed to be in a decent community with so many special individuals with interesting guidelines. I feel very blessed to have come across the webpages and look forward to many more brilliant minutes reading here. Thanks a lot once again for all the details.

 18. I must voice my passion for your kindness in support of those individuals that really need help on your situation. Your real commitment to getting the message all through was rather effective and have continuously empowered others like me to arrive at their endeavors. The informative information denotes a lot to me and much more to my colleagues. Regards; from everyone of us.

 19. I precisely needed to appreciate you once again. I do not know the things that I would’ve created in the absence of the actual pointers shown by you relating to this question. It absolutely was a real scary setting in my view, nevertheless taking note of a new specialised strategy you treated it made me to cry for happiness. I am just happier for this information as well as expect you really know what an amazing job your are carrying out teaching some other people thru a web site. I’m certain you’ve never got to know any of us.

 20. oakley says:

  I wish to show my thanks to this writer just for rescuing me from such a issue. Because of browsing throughout the world-wide-web and meeting tips that were not productive, I was thinking my life was over. Existing devoid of the answers to the issues you’ve solved all through your good guide is a serious case, as well as those that might have negatively affected my entire career if I hadn’t come across your site. Your own skills and kindness in dealing with a lot of things was tremendous. I don’t know what I would have done if I hadn’t come across such a solution like this. I can also at this moment look ahead to my future. Thanks for your time so much for the specialized and effective help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who will need guide about this situation.

 21. fitflops says:

  I am also commenting to let you understand what a fantastic discovery my cousin’s princess developed going through your web page. She noticed a good number of things, most notably what it is like to have a marvelous coaching mood to let many more very easily comprehend selected complex subject areas. You actually exceeded my desires. Many thanks for presenting these powerful, trustworthy, explanatory and as well as easy tips on your topic to Janet.

 22. I really wanted to make a brief message to be able to express gratitude to you for these precious hints you are showing here. My extended internet investigation has at the end been rewarded with pleasant tips to talk about with my company. I would assert that many of us website visitors are rather endowed to dwell in a useful place with many outstanding individuals with interesting suggestions. I feel truly happy to have come across your entire web pages and look forward to tons of more awesome moments reading here. Thanks a lot once more for everything.

 23. yeezys says:

  I and my buddies came reading the great thoughts on your web site and then instantly I got a terrible feeling I had not thanked the site owner for them. All of the men had been so joyful to read them and have honestly been taking advantage of them. Thanks for getting considerably accommodating and then for considering some decent subject areas most people are really wanting to know about. My honest apologies for not expressing gratitude to sooner.

 24. I simply wished to thank you so much all over again. I am not sure the things I might have undertaken without the entire methods discussed by you directly on that subject matter. It was actually a troublesome issue for me, but taking a look at the very well-written approach you treated it made me to jump for joy. I am happier for your advice and as well , believe you recognize what a powerful job you are carrying out instructing others via your blog post. More than likely you’ve never encountered all of us.

 25. I must show some appreciation to this writer just for bailing me out of this particular instance. After looking through the the web and meeting ideas which were not helpful, I was thinking my life was done. Existing without the presence of solutions to the difficulties you’ve fixed through your main post is a serious case, as well as the kind that could have badly affected my career if I had not come across the website. Your actual natural talent and kindness in maneuvering every aspect was useful. I’m not sure what I would’ve done if I had not come upon such a thing like this. I’m able to at this time relish my future. Thanks for your time so much for the reliable and result oriented help. I will not hesitate to endorse the website to any individual who desires tips about this problem.

 26. nfl jerseys says:

  Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily pleasant opportunity to discover important secrets from this site. It’s always so pleasurable and also full of fun for me and my office friends to search your web site more than three times a week to study the fresh items you will have. And definitely, I’m just actually fulfilled considering the stunning pointers you serve. Some 1 ideas in this article are easily the most suitable we have had.

 27. I actually wanted to post a small note to thank you for all of the nice ideas you are placing at this website. My extended internet investigation has finally been recognized with useful information to write about with my family. I would repeat that most of us readers actually are very endowed to be in a fine site with many marvellous people with useful basics. I feel rather lucky to have come across your website page and look forward to really more fabulous times reading here. Thanks once again for all the details.

 28. nike shoes says:

  I intended to draft you one very little word to be able to give thanks again with the wonderful concepts you have discussed in this case. It was simply incredibly generous with people like you to convey extensively all many people could possibly have distributed as an electronic book in making some bucks on their own, and in particular given that you could have tried it in the event you wanted. The smart ideas likewise acted as a good way to understand that many people have similar dream really like my personal own to grasp many more in regard to this issue. I think there are some more enjoyable opportunities in the future for individuals that take a look at your blog.

 29. moncler says:

  I wish to point out my appreciation for your kindness for women who should have help on this particular subject. Your special commitment to passing the message all over had become extraordinarily powerful and have surely allowed associates like me to attain their goals. Your amazing interesting guideline implies a great deal to me and further more to my peers. Regards; from each one of us.

 30. Thanks so much for providing individuals with an extremely memorable opportunity to read from here. It is always very pleasant and full of a great time for me personally and my office fellow workers to visit your site minimum thrice in a week to learn the latest secrets you have. Of course, I’m also certainly amazed with all the remarkable information served by you. Selected 2 areas in this post are particularly the most beneficial we have all ever had.

 31. I am just writing to let you be aware of of the brilliant encounter my wife’s child undergone using your web site. She noticed several things, most notably how it is like to possess an ideal coaching heart to make men and women completely fully understand a number of tricky subject areas. You truly surpassed her expectations. Many thanks for showing those beneficial, trustworthy, educational and even cool tips on your topic to Mary.

 32. I really wanted to type a brief note to be able to thank you for all the precious secrets you are sharing on this site. My time consuming internet search has at the end been honored with brilliant facts to write about with my contacts. I would believe that we site visitors actually are undeniably fortunate to be in a decent community with so many wonderful individuals with good tips. I feel very grateful to have come across the web page and look forward to tons of more amazing times reading here. Thank you once again for everything.

 33. I precisely desired to thank you so much once more. I’m not certain what I could possibly have made to happen in the absence of the type of tricks discussed by you over such problem. It has been the frustrating difficulty for me personally, however , taking a look at the skilled style you managed it forced me to cry with gladness. I’m just thankful for your information and even expect you know what a powerful job you are always getting into teaching the mediocre ones through your webpage. Probably you haven’t encountered any of us.

 34. I would like to get across my respect for your kindness giving support to all those that really need help on this subject matter. Your special commitment to getting the solution around appears to be surprisingly insightful and have without exception encouraged girls much like me to realize their dreams. Your personal useful guidelines means a great deal a person like me and even more to my peers. Thanks a lot; from all of us.

 35. I want to convey my admiration for your generosity in support of persons who should have guidance on this one issue. Your personal dedication to getting the message along became exceedingly significant and has really empowered individuals just like me to achieve their aims. Your entire invaluable help indicates a lot a person like me and substantially more to my colleagues. Thank you; from each one of us.

 36. Thank you so much for giving everyone an exceptionally pleasant opportunity to check tips from this website. It is often so terrific and also stuffed with fun for me personally and my office acquaintances to visit your blog on the least 3 times a week to find out the latest items you will have. Not to mention, I’m usually satisfied for the awesome tricks you serve. Selected 3 facts in this posting are ultimately the most suitable I have ever had.

 37. Thank you so much for giving everyone an extremely marvellous possiblity to read in detail from this website. It really is so kind plus packed with amusement for me and my office friends to visit your site at minimum three times in 7 days to study the newest guidance you will have. Not to mention, we’re actually amazed with all the tremendous suggestions you give. Some 4 ideas in this article are essentially the most efficient we have had.

 38. Thanks a lot for providing individuals with an extraordinarily pleasant possiblity to discover important secrets from here. It’s always very nice plus full of a lot of fun for me and my office colleagues to search your site minimum three times in a week to find out the fresh items you will have. And definitely, I’m so certainly contented with the sensational tips served by you. Certain two points in this article are completely the best I have ever had.

 39. I have to convey my love for your generosity for men who absolutely need help with in this subject matter. Your real commitment to getting the message across turned out to be exceedingly helpful and has surely made regular people just like me to arrive at their objectives. Your informative hints and tips entails a whole lot to me and even more to my office workers. Thank you; from all of us.

 40. lebron 15 says:

  I am glad for commenting to make you understand of the notable discovery my child obtained studying your blog. She came to understand such a lot of issues, which included how it is like to possess an ideal giving heart to get the mediocre ones without problems master several multifaceted issues. You truly exceeded people’s expected results. Thanks for providing the necessary, healthy, edifying and in addition cool guidance on that topic to Lizeth.

 41. I simply had to thank you very much all over again. I am not sure the things I could possibly have created in the absence of these creative ideas provided by you concerning such industry. It truly was a very hard difficulty in my view, however , being able to see the very specialized mode you handled that forced me to leap for delight. I am just happy for your work and thus expect you realize what an amazing job you were providing educating some other people through your blog post. I am sure you have never come across all of us.

 42. I am just writing to let you be aware of of the wonderful experience my friend’s daughter found checking your site. She came to understand a lot of issues, including what it’s like to possess an amazing helping style to let many more completely comprehend specified multifaceted subject matter. You really did more than people’s expected results. I appreciate you for delivering the necessary, trustworthy, explanatory and also fun thoughts on that topic to Julie.

 43. michael kors says:

  I am glad for commenting to make you know what a brilliant encounter my cousin’s child encountered studying your webblog. She realized several details, including how it is like to possess an ideal teaching heart to make men and women clearly comprehend several specialized subject areas. You actually did more than our own desires. Thanks for distributing those informative, trusted, edifying and in addition fun guidance on this topic to Tanya.

 44. I simply wanted to construct a brief remark to be able to appreciate you for some of the lovely solutions you are posting at this website. My long internet lookup has finally been paid with useful strategies to talk about with my family members. I would believe that most of us website visitors are extremely lucky to dwell in a useful website with many wonderful individuals with great methods. I feel rather fortunate to have come across your entire webpage and look forward to tons of more fun moments reading here. Thanks again for a lot of things.

 45. Thanks for your whole efforts on this blog. Kate enjoys engaging in investigations and it’s really easy to see why. Many of us notice all about the dynamic mode you give priceless things by means of the blog and as well attract contribution from others on the subject plus our favorite princess is studying a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the year. You are doing a wonderful job.

 46. I have to express some thanks to the writer just for bailing me out of this problem. As a result of researching through the internet and finding advice which are not productive, I assumed my life was done. Being alive without the presence of solutions to the problems you have fixed through your main short article is a serious case, as well as the ones which could have badly affected my entire career if I hadn’t discovered your blog post. Your own personal capability and kindness in controlling all things was very useful. I am not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a subject like this. I’m able to at this time relish my future. Thanks for your time very much for the professional and effective help. I won’t hesitate to recommend your web site to anyone who will need care about this problem.

 47. reebok shoes says:

  I truly wanted to jot down a simple note in order to express gratitude to you for these marvelous tactics you are placing on this website. My incredibly long internet investigation has at the end been honored with reliable suggestions to share with my colleagues. I ‘d tell you that many of us readers actually are truly endowed to exist in a great place with many perfect professionals with beneficial techniques. I feel pretty blessed to have come across your web pages and look forward to really more fun minutes reading here. Thanks once again for everything.

 48. I want to express some thanks to you just for bailing me out of this difficulty. As a result of exploring throughout the world wide web and coming across strategies which are not productive, I believed my life was gone. Existing without the strategies to the difficulties you’ve resolved all through your site is a critical case, as well as ones which might have badly damaged my entire career if I hadn’t discovered your web site. Your actual know-how and kindness in taking care of every item was very helpful. I’m not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a thing like this. I am able to now look forward to my future. Thanks a lot very much for the skilled and effective guide. I will not think twice to recommend your blog to anyone who should have guidelines on this area.

 49. I wanted to send you a very little word to thank you very much as before considering the pleasant views you’ve shared above. It was quite pretty open-handed with you to deliver unreservedly what a number of people would’ve supplied for an electronic book to help make some money for their own end, principally since you could have tried it in the event you considered necessary. The tactics likewise worked to become fantastic way to be sure that most people have similar dream really like mine to see very much more regarding this matter. Certainly there are several more fun situations up front for those who looked over your blog post.

 50. off white says:

  My wife and i were quite joyful Michael could do his web research through your ideas he grabbed from your own blog. It is now and again perplexing just to choose to be releasing instructions some others might have been trying to sell. And we also discover we’ve got the writer to give thanks to for this. All of the illustrations you’ve made, the easy blog menu, the relationships your site help foster – it’s everything impressive, and it’s really facilitating our son and us consider that the idea is brilliant, which is unbelievably indispensable. Many thanks for the whole lot!

 51. I together with my pals appeared to be looking at the great secrets and techniques from your web page while unexpectedly came up with an awful feeling I never expressed respect to the website owner for those techniques. All the women came totally thrilled to study them and have in effect in truth been having fun with them. I appreciate you for getting quite helpful as well as for having this kind of remarkable useful guides millions of individuals are really desirous to discover. Our honest regret for not saying thanks to you sooner.

 52. I not to mention my friends ended up going through the excellent key points located on the website while then I had a horrible suspicion I had not thanked the web site owner for those secrets. Most of the ladies came for that reason excited to read all of them and already have truly been making the most of those things. Thank you for truly being so considerate and then for picking variety of marvelous subject matter millions of individuals are really desirous to know about. My honest regret for not saying thanks to you earlier.

 53. I simply had to thank you very much once again. I do not know the things that I would’ve taken care of without those ideas discussed by you regarding this question. This was an absolute frustrating dilemma for me, nevertheless seeing a new well-written fashion you dealt with that took me to leap over fulfillment. I will be happy for this service and thus believe you are aware of a great job you were getting into teaching others all through your web page. I am certain you have never come across any of us.

 54. I and my pals appeared to be going through the excellent secrets found on your website and so at once got a horrible feeling I never expressed respect to you for those strategies. Those guys are actually as a result joyful to learn all of them and now have clearly been having fun with these things. Many thanks for actually being really considerate and also for using certain good guides millions of individuals are really eager to understand about. Our own sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 55. I’m also writing to make you be aware of what a exceptional discovery my wife’s daughter encountered reading your web site. She picked up numerous issues, which include how it is like to have a very effective teaching mood to have others quite simply fully grasp a variety of complicated topics. You really did more than my expectations. Thanks for giving these important, healthy, educational not to mention unique guidance on that topic to Lizeth.

 56. yeezy boost says:

  My husband and i got now joyous that Louis managed to carry out his survey by way of the precious recommendations he acquired from your web pages. It’s not at all simplistic just to continually be releasing steps that many others have been making money from. So we keep in mind we have the writer to thank for this. The most important explanations you have made, the simple blog navigation, the relationships you make it easier to instill – it’s got everything amazing, and it is assisting our son in addition to us reason why that matter is thrilling, and that’s tremendously mandatory. Thanks for all!

 57. I intended to create you that little bit of observation to finally say thanks a lot once again for these exceptional things you have featured above. It’s simply particularly generous of people like you to convey easily exactly what a number of us could possibly have sold for an e-book to help make some dough on their own, most notably since you could possibly have done it if you considered necessary. These smart ideas in addition served to be the easy way to comprehend most people have similar dreams much like my very own to figure out good deal more pertaining to this condition. I’m sure there are millions of more enjoyable opportunities up front for folks who scan your site.

 58. I am also commenting to let you know of the exceptional encounter my friend’s daughter enjoyed reading your web site. She mastered a wide variety of details, including what it’s like to possess an excellent giving spirit to let the rest easily master specified very confusing issues. You actually exceeded my expectations. Thank you for offering those interesting, healthy, revealing and as well as easy guidance on the topic to Emily.

 59. I simply wanted to say thanks once more. I’m not certain the things I would have done without those smart ideas contributed by you over such a concern. It seemed to be a distressing setting for me, nevertheless encountering your specialised manner you processed the issue forced me to leap for fulfillment. I am grateful for this work and even trust you realize what a powerful job you are always providing instructing the others by way of your web page. Most probably you haven’t come across any of us.

 60. nike react says:

  A lot of thanks for all your labor on this web page. Gloria takes pleasure in doing research and it is easy to see why. We all learn all relating to the lively method you convey advantageous tips and tricks via the website and even encourage participation from other individuals on that area and our favorite daughter is studying a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. You have been carrying out a superb job.

 61. I just want to mention I’m beginner to blogging and site-building and seriously liked this web blog. Likely I’m planning to bookmark your website . You really have wonderful well written articles. Kudos for sharing your web-site.

 62. Florencio says:

  We need someone with experience viagra side effects heart attack He is amused at the attention his looks are attracting, particularly in America, where he is rapidly becoming a heartthrob thanks to the Sherlock Holmes television series and his attention-getting role as the villainous Khan in JJ Abrams’s Stark Trek Into Darkness. “It’s interesting and it’s something I’m processing,” he says of the attention. “It’s new to me and I’m sure I’ll get used to it and find a way of dealing with it. I’m not uncomfortable with the way I look and I find it kind of amusing. I’m very flattered by it but it’s, you know… amusing.

 63. Loren says:

  Is there ? is it safe to take viagra and cialis together Effects-filled action movie “Elysium” came in at the low end of pre-weekend forecasts for a debut in the low $30 million range. The movie portrays two distinct worlds in the year 2154 – a diseased and overpopulated Earth and Elysium, a space station where the elite live.

 64. Patricia says:

  Stolen credit card blueberry viagra Reid and McConnell are trying to reach an agreement that would end a shutdown of many government agencies on October 1 and lift the debt limit before the U.S. Treasury exhausts the nation’s remaining borrowing capacity on October 17, raising the risk of default.

 65. Ricky says:

  How much will it cost to send this letter to ? where can i buy viagra pills online Whether individuals will be better or worse off under those rules depends on their age, health status, where they live – and perhaps most important, whether they end up needing substantial medical care in the coming year. Generally speaking, those who are younger and healthier may pay more than they would have, while older and sicker people are likely to be better off.

 66. Rudolf says:

  Canada>Canada buy cialis viagra levitra “The Company agreed to settle the matter in order to avoidcontinued litigation and to focus on its mission of helping toensure the health of seniors and other patient populations in acost-effective manner,” he said.

 67. Willie says:

  Why did you come to ? lady viagra pill He said he had not interviewed the alleged victim. “I personally have never spoken to her on the telephone, or face-to-face,” said Greaves. “If she had made a complaint, I would have interviewed her as part of the process of mounting a disciplinary action. It requires a complaint.”

 68. Eli says:

  Do you need a work permit? viagra use tips in urdu In August 2011 Cetin, who worked as a waiter at the time,  attacked the two older women – stabbing Ms Graham 17 times and Ms Dinsmore 35 times. There bodies were later found in a wood on the outskirts of Izmir.

 69. Wilber says:

  I’ll put him on can u drink viagra with alcohol Mr Redwood said during the show that two independent callers had put forward the same name for the man and another caller gave a name of a man who was known to be in Portugal at the time of Madeleine’s disappearance.

 70. Coolman says:

  Hold the line, please generic viagra available in the united states This has been going on for a long time: Between 1976 and 2010, according to a study by the University of Illinois, New York recorded 2,522 corruption convictions, more than any other state, an average of 70 per year.

 71. Janni says:

  I went to insurance coverage for viagra The lawsuit, which was presented by West Virginia small-business owner David Klemencic and is part of the larger case Halbig v. Sebelius, focuses on the constitutionality of the federal government’s ability to impose penalties on employers and individuals for not owning health insurance, penalties enforced by the Internal Revenue Service.

 72. Jamel says:

  It’s a bad line do i need a prescription to buy viagra in usa The new program expands the overstretched and underfunded law enforcement presence at 50 elephant sites that harbor about two-thirds of Africa’s 420,000 remaining elephants — down from 1.2 million in 1980 — as well as adding more detection teams at international transit points and expanding intelligence networks. African nations are adding teeth to the penalties for killing elephants. China, Japan and other Asian markets have pledged to work to reduce demand, which is at least a start — and a vow they must keep.

 73. Scottie says:

  I’m on holiday viagra eu “After tonight’s vote, Senator Berlusconi’s status as an elected member is officially under challenge,” said Dario Stefano of the Left Ecology Freedom party, who is due to present the motion calling for Berlusconi’s expulsion.

 74. Gilberto says:

  This site is crazy 🙂 viagra voucher The aim of the measure, which involves putting soldiers in charge of the prison’s security, is to “end the reign of criminals in our prison system, which has done so much damage to our society,” Lobo said in a statement.

 75. Ella says:

  Cool site goodluck 🙂 how many viagra can i take in a day Kloster works for Teekay Corp, an oil shipping,production and transport specialist company which last yearbought the HiLoad DP unit No. 1 along with a half share in thedeveloper, Norway-based Remora AS.

 76. Derrick says:

  I’m doing a masters in law free samples of viagra or cialis “I think the news about installing Lefkofsky played a big part,” said Tom White, an analyst at Macquarie Research. “Investors have been very impressed by the progress he’s made since being made interim head and improving metrics particularly in the North America business.”

 77. Malcolm says:

  Is it convenient to talk at the moment? manforce viagra dosage Eighteen month-old ride-sharing startup SideCar opened itsoffice in the financial district to the public for the firsttime. CEO Sunil Paul said participating helped “in materialways, like spreading the word about hiring.”

 78. Willis says:

  A Second Class stamp viagras head office in toronto “The whole of Europe is going through a tough time and I’m pretty sure when we see signs of economic recovery the tour will go back to its origins and will get stronger again,” said the 47-year-old Spaniard.

 79. Audrey says:

  I’m in a band viagra sales online us Coming off a seven-stroke victory at the Bridgestone, Woods turned in another mediocre round (73) that ensured another year without a major title. He was at 4-over 214 and a staggering 13 shots behind Dufner before the 36-hole leader even teed off.

 80. Sterling says:

  In tens, please (ten pound notes) sale viagra online canada Bombardier said in June it needed more time for additionalsoftware upgrades and that the inaugural flight would happen bythe end of July. The first delay, due to an unspecified supplierproblem, occurred last year.

 81. Bella says:

  I’m on work experience ordering real viagra online “There’s two avenues of thought: do you stop everyone going, ban all the artists coming in from Russia? But then you’re really leaving the men and women who are gay and suffering under the anti-gay laws in an isolated situation,” he said.

 82. Tilburg says:

  How much were you paid in your last job? can viagra cause permanent erectile dysfunction Under the terms of the U.S.-Russian agreement, the U.N.Security Council – on which Russia has a veto – will oversee theprocess. Syria must let the OPCW complete an initial inspectionof its chemical weapons sites by November.

 83. Amber says:

  Whereabouts are you from? where can i buy viagra over the counter in singapore Last month, the central bank engineered a cash crunch in theinterbank market out of concerns that credit was being funnelledinto speculative real estate investments and poorly conceivedlocal government investment projects.

 84. Dexter says:

  We’d like to invite you for an interview can you buy generic viagra over the counter in canada When New Yorkers return from visiting my hometown of Montreal, they almost always recall the same itinerary. Old Montreal, chain-store-clogged Sainte-Catherine St., Schwartz’s Deli for smoked meat. If they’re daring, maybe the Plateau or Mile End ’hoods uptown.

 85. Mike says:

  I don’t know what I want to do after university kamagra generic viagra Their National League compatriots—Mets third baseman David Wright and Nationals outfielder Bryce Harper—carry much more name recognition. Wright, the NL captain, is the unofficial host for the event, which is being held at his home park, Citi Field. And Harper, of course, is the young, bearded emerging superstar who generates headlines pretty much every time he takes the field. Or, has been the case this season, every time he lands on the disabled list.

 86. Marlin says:

  Could you tell me my balance, please? is viagra available in dubai airport House Majority Leader Eric Cantor said on Wednesday thatRepublicans would seek to delay a requirement of the 2010Affordable Care Act, known as “Obamacare,” that all Americansobtain health insurance or face a tax penalty starting next year- at least until questions over the rollout of theHealthcare.gov website and detrimental effects of the law can becleared up.

 87. Camila says:

  What do you want to do when you’ve finished? how to get viagra online in canada Seattle Seahawks Sea Gals cheerleaders perform with pink boots and pom poms for breast cancer awareness during an NFL football game between the Seattle Seahawks and the Tennessee Titans, Sunday, Oct. 13, 2013, in Seattle.

 88. Chung says:

  Very funny pictures what should i tell my doctor to get viagra A White House adviser who consulted with the president on his decision told ABC News in a background briefing the fundamental position of the United States is to maintain the current relationship with Egypt and remain engaged to help the military move in the right direction, while keeping “some leverage.”

 89. Danielle says:

  A jiffy bag how long do headaches last after taking viagra The image of Jonas basking in his bare chest glory and Nike workout shorts has already garnered 191,000 likes in 22 hours. It is very clear from the “First Time” singer’s stance that he is very confident and happy with his new physique.

 90. Williams says:

  What do you want to do when you’ve finished? how do i safely buy viagra online “I haven't had a brilliant season in the event and hadn't manage to get under 30 seconds so my plan was to start slower than I normally do and try to conserve energy for the second half of the race.”

 91. Ernie says:

  I work with computers how to buy viagra in singapore Mohammed Ibrahim Mansour, a representative of the Salafi al-Nour party in the constitutional committee, has been quoted as saying that it is better to pray for those killed instead of standing for a moment of silence.

 92. Alden says:

  Can I call you back? cineteca viagra For the second straight quarter, Credit Suisse’s more riskyinvestment bank lifted group net profit, which rose to 1.05billion Swiss francs, a touch above the 1.02 billion francsforecast by analysts in a Reuters poll.

 93. Bobby says:

  I’ll send you a text how long should you wait after taking viagra The move came after U.S. District Judge Robert Broomfield ruled Friday that a 2005 state law doesn’t allow Sheriff Joe Arpaio or county prosecutors to charge immigrants with conspiracy if they arrange to be smuggled across the border. Broomfield said the policy criminalizes actions that federal law treats as a civil matter.

 94. Jamar says:

  I’ll call back later can you get an online prescription for viagra Eleven people have been killed in clashes between supporters and opponents of the ousted president since Monday. Most were killed in pre-dawn street battles near a pro-Morsi protest camp as the country remained mired in turmoil three weeks after the military overthrew the Islamist leader.

 95. Chance says:

  A pension scheme how long does it take 4 viagra to work The labor bureau’s monthly employment surveys had been pointing toward a narrowing since April. But the monthly data are considered far less reliable than quarterly figures, which were released without fanfare earlier this month.

 96. Kenny says:

  Do you know the address? order cheap viagra online uk Catherine Ashton, the European Union’s foreign policy chief, became the first overseas envoy to visit Egypt since Saturday’s carnage, the second mass killing of Mursi supporters by security forces since the army ousted him on July 3.

 97. Eblanned says:

  I’m sorry, he’s how old do you have to be to take viagra According to the study, three in four victims were a romantic partner, and coercive verbal and emotional tactics were far more common than threats or physical force. When asked about the most recent time they had attempted or were able to force someone to have sex with them, 63 percent of perpetrators said they became angry or made the victim feel guilty in their coercion, while five percent reported using threats and eight percent reported using physical force.

 98. Stacy says:

  What sort of music do you like? can you buy viagra over the counter in uk LONDON, Oct 23 (Reuters) – Scotland’s economy suffered ablow on Wednesday when the owner of the Grangemouth site shutthe petrochemical plant and threatened to close the adjoiningrefinery, putting 1,400 jobs at risk.

 99. Anthony says:

  Please call back later does viagra help jet lag The dominant image of the monsoon is that of overwhelming levels of rain, but McCurry wanted to explore the event in all its complexity, from floods to dust storms, and to picture the many ways in which those who depend on it for survival cope with its welcome but often destructive cycles. “It either rains too much or not enough,” says McCurry.

 100. Alexis says:

  Thanks funny site medex viagra Sykes’ results have not yet been published in a peer-reviewed journal, (although they have been submitted), but his work will be featured in a television series called “Bigfoot Files” that airs Sunday on the Britian’s Channel 4.

 101. Katherine says:

  What do you do? need viagra In a court filing opposing the DoJ’s proposed relief in the antitrust case it won against Apple, the publishers — HarperCollins, Hachette, Simon & Schuster, Macmillan and Penguin Random House — contend the proposal would punish them by killing the agency model for selling e-books.

 102. Lioncool says:

  What’s the interest rate on this account? how long does it take for 100mg viagra to work “The current JGB curve flattening will probably be unwoundin the future, but first we need to know when the U.S.government shutdown problem will be cleared, to unwind theflattening trade,” Muguruma said.

 103. Bryon says:

  This site is crazy 🙂 viagra pfizer 25 mg Known for her full lips and thick, wavy hair that seemed to change color from film to film, Black often portrayed women who were quirky, troubled or threatened. Her breakthrough was as a prostitute who takes LSD with Dennis Hopper and Peter Fonda in 1969’s “Easy Rider,” the hippie classic that helped get her the role of Rayette Dipesto, a waitress who dates — and is mistreated by — an upper-class dropout played by Jack Nicholson in 1970’s “Five Easy Pieces.”

 104. Ronny says:

  Where are you from? viagra levitra price “We intend to ask the Department of Justice to move forward as they did in the Rodney King case and we will closely monitor the civil case against Mr. Zimmerman,” said Mr Sharpton, adding that he was convening “an emergency call with preachers” to “discuss next steps.”

 105. Logan says:

  How much were you paid in your last job? how much is viagra without insurance 2015 I spend a lot of time downtown in New York, as it is my favorite part of the city. Moving from Union Square to Soho to Lower Manhattan then back north along the Hudson River up through the West Village, along the Highline and into the meatpacking district is a wealth of opportunity for a photographer looking to show off the beauty of the city.

 106. Jerrell says:

  A financial advisor 50mg viagra cost “Holy crap! Man, I did not see this coming,” said “Breaking Bad” creator Vince Gilligan. “I thought this was going to be ‘House of Cards.’ Or it could have been ‘Homeland.’ Or it could have been ‘Mad Men’ or ‘Game of Thrones’ or ‘Downton Abbey’ …or any others not nominated in this golden age of television that we feel so proud to be a part of.”

 107. Arlen says:

  We went to university together best herbal viagra in india The Westons, who own 63 percent of Loblaws through family-run George Weston Ltd, are known within Canada both for their philanthropy and for their propensity to give their sons names that start with the letter “G” – George, Garfield, Galen and Garry, among others.

 108. Hollis says:

  How do you spell that? do i need a prescription to buy viagra in spain “Oh, Egyptian people, your brothers are in the square … Are you going to remain silent until the genocide is completed?” said el-Beltagy, who is wanted by authorities to answer allegations of inciting violence.

 109. Richard says:

  How do you know each other? where to get viagra prescription And that’s a wrap for reel-to-real life loves Robert Pattinson and Kristen Stewart. The notoriously rocky “Twilight” sweethearts have officially called it quits and ended their three year relationship, according to new reports. The final stake in their romance? Rob apparently was a no-show to his own 27th birthday party that Stewart organized. “Kristen totally went out of her way to make Rob’s birthday super special,” a friend of Stewart’s told the blog Hollywood Life. “She invited friends over to go swimming and just hang out for the late afternoon and evening. At the last minute, Rob said he didn’t want to make his birthday a big deal and said he was just going to hang with the guys. Well, obviously this completely pissed off Kristen.” Sources say the couple’s relationship has been sketchy since he returned from a nine week stint filming in Australia in March.

 110. Donovan says:

  I work for a publishers herbal viagra australia reviews “When overall credit growth is slow I think anything likethis, which is also EPS accretive, would be considered a gooddeal,” said Bell Potter analyst T.S. Lim, referring to Westpac’sexpectations the deal would benefit earnings per share infull-year 2014.

 111. Adalberto says:

  What part of do you come from? viagra through mail More manufactured “scandals”, more persecution complex, more distractions. This faux-scandal failed to get any sort of traction, just like Benghazi, death panels, and the birther movement before it. No one outside the echo chamber is listening anymore.

 112. Rocco says:

  I’ve been cut off is it safe to take viagra while pregnant The BBC's Mike Wooldridge says a ceasefire that is allowing voting to take place in northern Mali also obliges a new government to open peace talks with the separatist Tuareg rebels within two months.

 113. Johnson says:

  Gloomy tales woman viagra A number of airlines in Europe have announced staff and capacity cuts in the past year, as the continent’s struggling economy and high fuel costs have taken their toll. International Consolidated Airlines Group SA in November last year announced plans to cut 4,500 jobs and 15% of capacity at its unprofitable Liberia subsidiary, and earlier this year Air Berlin PLC said it would shed about 9,300 employees, or 10% of its workforce.

 114. Deshawn says:

  I can’t hear you very well from canadian co professional viagra He wrote westerns before he wrote about crime, wrote “3:10 to Yuma” and “Hombre” and “Valdez is Coming.” Then he did switch to novels about crime, waiting with confidence and patience for the world to catch up to his talent and genius and amazing ability, as he always said, “to get them talking.”

 115. Vincenzo says:

  What part of do you come from? viagra free trial 3 free pills The heat index of the South Carolina summer is heightened when you walk past the rows of bulk barns in the process of drying the crop for market. The green tobacco is loaded in the barns and kept for a week in constant heat and airflow. The process changes the crop from a green odorless crop to a milky brown colored leaf. The sweet smell of the cured leaf dangles around at the top of your nose and almost makes you forget that cigarettes, the crops end product, can be dangerous to your health. After the tobacco is cured, it is covered and taken to the nearby market center for sale and grading.

 116. Guillermo says:

  This site is crazy 🙂 how much does 100mg viagra cost on the street Temporary U.S. waivers on major sanctions on oil and bankingaccess are unlikely to immediately prompt meaningful andirreversible Iranian concessions. But if sanctions are relaxedin stages over time, it could lead to progress on a longer-termbasis.

 117. Zoe says:

  I’m doing a masters in law buy viagra soft The movie benefits from the current culture’s insistence that every waking moment be documented. When an Elvis impersonator tells a tale of Springsteen pulling him out of the audience to sing with him, there’s actual footage to prove it. Likewise, when a guy talks about a show where he brought a sign explaining that he just got dumped by the love of his life — which inspired the Boss to invite him up from the orchestra for a very public hug — we get to share in the moment.

 118. Shirley says:

  Is it convenient to talk at the moment? viagra de 50 mg o de 100 mg It doesn’t take a quarterback guru to determine Cutler will need to be more precise and more secure Sunday when the 4-0 Saints come to Soldier Field. Counterpart Drew Brees doesn’t need extra chances to beat a team yielding 28.5 points per game.

 119. Arden says:

  How many are there in a book? how do i get viagra from canada The city that once created the famed River Rouge auto plant, that produced powerful labor unions and mighty muscle cars and that boasted great factories symbolizing America’s production prowess, is insolvent.

 120. Damien says:

  Best Site Good Work viagra 100 mg how long does it last Typically, retirement studies guesstimate the amount you will need by deciding what percentage of your final salary you need to replace. The replacement rate is often an alarmist 75 percent or 80 percent – yielding a figure that can make pre-retirees throw up their hands (and 401k statements) in despair.

 121. Garland says:

  Go travelling buying viagra on line in the uk Placido Domingo made his first New York appearance at City Opera in 1965 in a production of “Madama Butterfly.” And New York-born soprano Catherine Malfitano’s career was boosted by her early work in “La Boheme” and “The Saint of Bleecker Street.”

 122. Kermit says:

  I hate shopping how long does it take 4 viagra to work Questions also remain over the proportion of attacks that result in prosecution. In 2012/13, the police were only able to confirm that four of the 12 attacks on GPs resulted in a police sanction, such as a summons, caution or charge.

 123. Tomas says:

  No, I’m not particularly sporty is there a natural replacement for viagra The most famed dead zone in the U.S. sits at the mouth of the Mississippi River in the Gulf of Mexico, nurtured each year by pollutants from 31 different states dumping into the river system and eventually the Gulf south of New Orleans.

 124. Gavin says:

  One moment, please generic viagra made in india is it ok “Rum is such a versatile spirit, and we see bartenders using it in more creative ways now that extend beyond tropical drinks,” beverage director Alexander LaPratt of Atrium Dumbo told the Daily News, “We are also seeing a trend of rum being used in more stirred cocktails which is a technique traditionally used for whiskeys and gin.”

 125. Molly says:

  When do you want me to start? do you need a prescription to buy viagra in australia The Saints looked set to join the two unbeaten AFC West teams when they led the New England with only seconds left on the clock when Brady produced some old magic to give the Patriots a thrilling 30-27 victory.

 126. Tracey says:

  Remove card can viagra be bought over the counter in new zealand Another bright spot proved to be wide receiver Pierre Garcon, who finished with 8 catches for 143 yards and a touchdown. In the two games, Garcon has a combined 15 catches for 207 yards and two touchdowns, making him the Redskins’ most reliable receiver. “We’ll see what next week brings,” Garcon said.

 127. Lowell says:

  I’m on work experience cheap viagra overnight delivery “Using the images we have been able to follow how the larger crack on the Pine Island glacier extended initially to a length of (17 miles),” said Humbert’s colleague Nina Wilkens, a recent PhD graduate. “Shortly before the birth of the iceberg, the gap then widened bit by bit so that it measured around (1800 feet) at its widest point.”

 128. Oscar says:

  On another call where can i buy viagra over the counter in sydney Ten per cent of them were economically active, defined as either being in employment or seeking work, including 158,000 people aged 75 or over, showed analysis by the Office for National Statistics (ONS).

 129. Winfred says:

  I hate shopping diferencia entre viagra de 50mg y 100mg The Syrian Observatory for Human Rights said rebels led by the al-Qaeda-linked Jabhat al-Nusra, or Nusra Front, carried out the suicide bombing while trying to capture the checkpoint in the mainly-Christian area of Jaramana.

 130. Walker says:

  What company are you calling from? viagra natural The U.S-Russian agreement makes provisions for removing the weapons and shipping them outside Syria for destruction, which could expedite the process, Koblentz said. Still, that might require moving dangerous chemicals through unstable regions of the country.

 131. Jozef says:

  How long are you planning to stay here? best way to buy viagra online Lee Silver, Morriss’ business partner and a professor at Princeton University, said the company plans to create 10,000 hypothetical children for each pair and look for 600 known single-gene recessive conditions.

 132. Casey says:

  Do you have any exams coming up? viagra producer Jenkins, who tested positive for a banned substance, will remain eligible to participate in training camp practices and preseason games, however he will miss the teams first four games against the Philadelphia Eagles, Green Bay Packers, Detroit Lions, and Oakland Raiders.

 133. Waylon says:

  I was born in Australia but grew up in England buy viagra from trusted sites “Rita Ora was with a crew last night drinking and dancing with a bunch of model kids,” says a night owl perched at Rose Bar early Thursday morning. According to our nocturne, “They arrived around 2:45 a.m. and left around 4 a.m.”

 134. i’m not used to the new Yahoo! Pulse that comes with your email. i like blogging though…and i don’t know how to change the blog settings to make your posts invisible to everyone except you and stuff. help please DX.

 135. Congratulations on having Hands down the most sophisticated blogs Ive come throughout in most time! Its just incredible how much you can eliminate from a thing as a result of how visually beautiful it’s. Youve put collectively an amazing blog space -great graphics, videos, layout. This can be undoubtedly a must-see weblog!

 136. Information good writeup. The idea in truth had been a entertainment accounts the idea.. koleksi youtube terbaru View difficult for you to a lot extra gratifying on your part! Furthermore, what exactly is maintain a letters?

 137. I¡¦ll immediately grasp your rss feed as I can’t in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please allow me realize in order that I may subscribe. Thanks.

 138. Is there a copyright or anything on content in Youtube videos?

 139. I cling on to listening to the news lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

 140. You could certainly see your expertise in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always follow your heart.

 141. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this website. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 142. Thanks for every other great post. Where else may anyone get that kind of information in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the look for such information.

 143. I actually wanted to send a small message to be able to appreciate you for all the wonderful instructions you are sharing at this site. My prolonged internet lookup has now been compensated with really good concept to share with my pals. I ‘d say that most of us website visitors actually are very much lucky to dwell in a very good place with many outstanding individuals with great ideas. I feel very much blessed to have discovered your entire website page and look forward to really more amazing moments reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

 144. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one today..

 145. I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 146. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 147. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 148. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 149. Google SEO says:

  Hi there. I found your blog via Google at the same time as looking for a comparable topic, your web site got here up. It appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 150. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is actually a terrific web site.

 151. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Studying this info So i am satisfied to show that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most surely will make certain to don¡¦t fail to remember this website and provides it a glance regularly.

 152. As a Newbie, I am continuously exploring online for articles that can aid me. Thank you

 153. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.

 154. I haven¡¦t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 155. I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 156. Thanks for another fantastic article. Where else may just anyone get that kind of information in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the search for such info.

 157. I enjoy you because of every one of your labor on this blog. My niece takes pleasure in making time for internet research and it’s simple to grasp why. I learn all of the powerful form you render good guides by means of the website and invigorate contribution from website visitors on this content plus our favorite daughter is always becoming educated a great deal. Enjoy the remaining portion of the new year. You are always conducting a fantastic job.

 158. magnificent issues altogether, you simply won a logo new reader. What could you recommend about your post that you just made some days ago? Any certain?

 159. I am just commenting to make you understand what a great encounter our princess developed reading through your webblog. She came to find a wide variety of things, including what it is like to possess a wonderful coaching spirit to let others without hassle grasp some specialized subject matter. You truly exceeded people’s expected results. I appreciate you for delivering the practical, safe, educational and fun guidance on your topic to Tanya.

 160. As a Newbie, I am constantly browsing online for articles that can help me. Thank you

 161. you’re truly a just right webmaster. The site loading velocity is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a excellent process in this matter!

 162. Are you settling for less than what you are worth? … Why?

 163. appreciation for writing!. “It is because they took the easy way out, That rivers and people, go crooked.” by Jill Peterson..

 164. I think other site proprietors should take this site as an model, very clean and excellent user genial style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!

 165. I must express some appreciation to this writer just for bailing me out of such a challenge. As a result of researching through the internet and coming across basics which are not helpful, I thought my life was well over. Being alive without the approaches to the issues you’ve solved all through your main guide is a crucial case, and those that might have negatively affected my career if I had not come across the website. Your primary know-how and kindness in taking care of every part was invaluable. I am not sure what I would have done if I had not come upon such a solution like this. I am able to now relish my future. Thanks for your time very much for your reliable and amazing guide. I will not be reluctant to refer your site to any person who would need guidelines on this area.

 166. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 167. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 168. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 169. Your article on » Muzikos mokytoj?? darbo su autisti??kais mokiniais patirties analiz?? Didaktika-Mokykla-Visuomen?? is very good. I hope u can continue delivering many more article in the future. Viva http://www.didaktika.leu.lt

 170. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 171. Fantastic defeat! I would like to beginner while doing so when you amend your site, how do i subscribe for any web site website? The actual bank account assisted us a suitable option. I was touch common with this your current sent out given intense crystal clear concept Fantastic defeat! I would like to beginner while doing so when you amend your site, how do i subscribe for any web site website? The actual bank account assisted us a suitable option. I was touch common with this your current sent out given intense crystal clear concept

 172. tourist spot says:

  Hey, you used to write excellent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 173. I am writing to make you understand what a notable experience my wife’s girl had using yuor web blog. She picked up numerous things, with the inclusion of what it’s like to possess a marvelous teaching style to let many others clearly gain knowledge of chosen extremely tough issues. You really surpassed my expected results. Thank you for rendering those productive, dependable, educational and even fun thoughts on the topic to Mary.

 174. Hey! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to
  make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my apple iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
  If you have any suggestions, please share. With thanks!

 175. find love says:

  Excellent blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 176. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 177. My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 178. I have recently started a web site, the info you provide on this web site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

 179. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 180. I simply wanted to develop a small message to be able to express gratitude to you for the awesome secrets you are posting at this site. My extended internet look up has at the end been compensated with awesome facts to share with my pals. I would admit that many of us website visitors are very much blessed to live in a fantastic site with many brilliant professionals with helpful concepts. I feel extremely fortunate to have used your web page and look forward to so many more awesome times reading here. Thank you once again for a lot of things.

 181. I in addition to my guys came looking through the nice things from your web page while then got an awful feeling I had not thanked the site owner for those techniques. These guys became totally happy to learn all of them and have very much been having fun with them. We appreciate you really being indeed considerate and also for using variety of great information millions of individuals are really desirous to be aware of. My honest regret for not saying thanks to you earlier.

 182. Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and internet and this is actually frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 183. Automotive says:

  Thank you for another informative website. The place else could I get that type of information written in such a perfect manner? I’ve a mission that I’m just now working on, and I’ve been at the look out for such information.

 184. As a Newbie, I am constantly searching online for articles that can aid me. Thank you

 185. Very efficiently written article. It will be useful to everyone who employess it, as well as me. Keep doing what you are doing – for sure i will check out more posts.

 186. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 187. Hi, Neat post. There’s a problem along with your website in web explorer, would test this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a large part of other folks will miss your magnificent writing due to this problem.

 188. But wanna input that you have a very decent website , I love the style it really stands out.

 189. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 190. It’s really a nice and helpful piece of info. I’m glad that you just shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 191. Health says:

  It’s really a nice and useful piece of information. I am satisfied that you shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 192. Business says:

  I went over this site and I think you have a lot of good info, saved to bookmarks (:.

 193. Women says:

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is great, let alone the content!

 194. Its great as your other content : D, thankyou for putting up. “A lost battle is a battle one thinks one has lost.” by Ferdinand Foch.

 195. big women says:

  I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 196. This is really fascinating, You are an overly skilled blogger. I have joined your feed and stay up for seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!

 197. Pets says:

  Enjoyed examining this, very good stuff, regards . “Hereafter, in a better world than this, I shall desire more love and knowledge of you.” by William Shakespeare.

 198. human right says:

  I¡¦m not sure where you’re getting your information, however great topic. I needs to spend a while learning much more or understanding more. Thank you for magnificent info I used to be looking for this info for my mission.

 199. Web Design says:

  I will immediately grab your rss feed as I can not find your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please allow me realize so that I could subscribe. Thanks.

 200. I will immediately seize your rss as I can’t in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me know so that I may just subscribe. Thanks.

 201. Travel says:

  You have mentioned very interesting points ! ps decent website . “The empires of the future are the empires of the mind.” by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.

 202. Hi, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, might check this¡K IE nonetheless is the market chief and a huge section of other folks will miss your great writing because of this problem.

 203. Dating says:

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 204. Shopping says:

  Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 205. I want to convey my respect for your kindness in support of visitors who must have guidance on in this issue. Your personal dedication to passing the solution along appears to be exceptionally informative and has continuously enabled others just like me to realize their pursuits. The insightful facts entails this much a person like me and even more to my fellow workers. Best wishes; from everyone of us.

 206. I like this post, enjoyed this one appreciate it for posting. “When you make a world tolerable for yourself, you make a world tolerable for others.” by Anais Nin.

 207. Definitely, what a fantastic blog and illuminating posts, I definitely will bookmark your blog.All the Best!

 208. I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 209. Simply want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 210. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

 211. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 212. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 213. Legal says:

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such great info being shared freely out there.

 214. Travel says:

  Needed to write you a very small word so as to thank you as before for your remarkable secrets you have contributed above. This is certainly pretty open-handed with you to offer freely all that many people would’ve made available for an ebook to end up making some profit for themselves, primarily seeing that you could have done it if you ever wanted. Those basics in addition acted to be the great way to be certain that someone else have the identical zeal much like my own to realize very much more on the topic of this problem. I’m certain there are some more pleasurable times ahead for those who scan through your blog post.

 215. Good info and straight to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to get some professional writers? Thx 🙂

 216. My wife and i were really contented when Jordan could conclude his basic research using the precious recommendations he had from your own web page. It is now and again perplexing to simply choose to be making a gift of thoughts that others have been making money from. Therefore we fully grasp we have got the writer to thank for this. The type of explanations you have made, the simple blog menu, the relationships your site help to create – it is all astonishing, and it’s facilitating our son and us recognize that the subject is awesome, which is pretty essential. Thank you for all the pieces!

 217. Great work! This is the type of info that are meant to be shared around the web. Shame on Google for now not positioning this submit upper! Come on over and seek advice from my site . Thank you =)

 218. Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 219. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 220. Wow! Thank you! I continually wanted to write on my blog something like that. Can I take a fragment of your post to my website?

 221. My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 222. Well I really enjoyed reading it. This article provided by you is very useful for proper planning.

 223. I think this is one of the most vital information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers

 224. Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 225. I am curious to find out what blog system you’re working with? I’m having some minor security issues with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 226. Mel Honie says:

  I think you will find there’s problem with your website by using Opera browser.

 227. Business says:

  I wish to show my gratitude for your kind-heartedness for persons that absolutely need help on this matter. Your real dedication to passing the solution around appeared to be definitely powerful and has specifically permitted regular people much like me to achieve their aims. Your own useful recommendations implies a great deal a person like me and a whole lot more to my peers. Thank you; from each one of us.

 228. Hello. Great job. I did not imagine this. This is a excellent story. Thanks!

 229. Business says:

  Some really excellent information, Gladiolus I found this. “As long as a word remains unspoken, you are it’s master once you utter it, you are it’s slave.” by Solomon Ibn Gabirol.

 230. Travel says:

  I’m not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 231. Geico says:

  I got good info from your blog

 232. Web Design says:

  I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *