Home » Mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijos ugdymo metodų ir socialinės įtraukties sąsajos

Mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijos ugdymo metodų ir socialinės įtraukties sąsajos

Aurelija Džiugaitė

Specialiosios pedagogikos magistrė

Lietuvos edukologijos universiteto, Edukologijos katedros vedėjo padėjėja

2016-06-28

Dziugaite_Aurelija_2016

Anotacija. Straipsnyje yra aptariama mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijos ugdymo svarba, jos reikšmė socialinei įtraukčiai, šios kompetencijos ugdymo metodai, daugiau dėmesio skiriant efektyviausiems skaitymo ir rašymo mokymo būdams. Analizuojant atliktą kokybinį tyrimą, aptariami specialiųjų pedagogų naudojami mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijos ugdymo būdai ir jų taikymo aplinkybės.

Esminiai žodžiai: mokiniai, turintys vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijos ugdymas, socialinė įtrauktis.

Įvadas

Aktualumas. Komunikacija – esminis asmens gyvenimo ir sąveikos su pasauliu elementas, svarbiausia vertybė, siekiant užtikrinti asmens integraciją, gerovę ir saviraišką“ (Northway R., 2014, p. 3–4). Anot W. O. Schalick III, C. Westbrook ir B. Young (2012, p. 1), komunikacija yra svarbiausias tarpasmeninio bendravimo, vykstančio kiekvieną dieną, elementas. Pasak V. Šerno (2006, p. 51), komunikacinė kompetencija reikšminga tuo, kad asmuo galėtų bendrauti, perteikti ir priimti informaciją, tapti visaverčiu informacinės bendruomenės nariu. J. Kleinert, A. Holman, M. McSheehan et al. (2010, p. 4) teigia, kad komunikavimo kompetencija reikalinga poreikiams ir norams išreikšti, artimiems ryšiams kurti, keistis informacija, bendrauti ir elgtis pagal socialines normas. Anot J. Brodin ir V. Stancheva-Popkostadinova (2009, p. 4), kalbant apie vaikus, turinčius sutrikimų, komunikavimo kompetencija yra esminė jų ugdymo metu.

Lietuvos ir Europos švietimo dokumentuose komunikavimo kompetencijos, kaip vienos esminių mokymuisi visą gyvenimą, ugdymas yra vienas iš šiuolaikinio švietimo prioritetų. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl Bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi kompetencijų (2006, p. 10, 13), komunikavimo kompetencija apibrėžiama kaip viena esminių, užtikrinant sėkmingą asmens gyvenimą žinių visuomenėje, formuojant pagrindą suaugusiojo gyvenimui, tolimesniam mokymuisi ir darbinei veiklai. Nacionalinėje neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programoje (2012, p. 3) keliami tokie neįgaliųjų socialinės įtraukties didinimo tikslai: sukurti palankią aplinką ir sąlygas oriam ir visaverčiam neįgaliųjų gyvenimui Lietuvoje; užtikrinti lygias galimybes ir neįgaliųjų gyvenimo kokybę; užtikrinti švietimo prieinamumą ir didinti ugdymo veiksmingumą, tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijose specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui (2009) nurodyta, kad mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikacinė veikla orientuota ne į akademines žinias ir įgūdžius, bet į socialinį adaptacijos lygį – gebėjimą bendrauti su žmonėmis, laikytis elementariausių elgesio taisyklių. Taigi mokantis keliami ne tik skaitymo ir rašymo, bet ir komunikavimo įgūdžių prioritetai (p. 8).

Mokiniai, turintys vidutinį intelekto sutrikimą, patiria sunkumų įgydami komunikavimo kompetenciją. Jiems būdingas menkas poreikis bendrauti, gebėjimų pradėti pokalbius ir juose dalyvauti stoka, situacijai neadekvačios informacijos pasakymas, bendravimo situacijai neadekvatus elgesys, negebėjimas išreikšti savo minčių, išsakyti savo nuomonę, sunkumai ugdantis elementarius skaitymo ir rašymo gebėjimus, negebėjimas spręsti konfliktų ir kt. Šie sunkumai sąlygoja mažesnį mokinių įsitraukimą į socialinį gyvenimą. Dėl to komunikavimo kompetencijos ugdymas yra svarbi sąlyga socialinei įtraukčiai užtikrinti.

Pabrėžtina, kad apžvelgtuose tyrimuose nagrinėti šių mokinių bendravimo (kalbėjimo ir klausymo) gebėjimai bei jų tobulinimo galimybės, socialiniai įgūdžiai tokie, kaip savitvarka, darbo, finansų valdymas (Čegytė, 2006; Vaicekauskienė, 2006; Garšvienė, Neverdauskaitė; 2007; Wilkinson, Hennig; 2007; Buivydaitė, 2012; Jurevičienė, 2012; Paškevičienė, 2012; Baranauskienė, 2013; Aston, Breau, MacLeod, 2014). Tačiau mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, skaitymo ir rašymo gebėjimai tirti tik fragmentiškai (Allor, Champlin, Gifford et el., 2010; Allor, Champlin, Jones et al., 2010; Pennington, 2016). Be to, nėra tirti komunikavimo kompetencijos visų sričių – kalbėjimo ir klausymosi, skaitymo ir rašymo – ugdymo organizavimo aspektai, skirti tokių mokinių socialinei įtraukčiai didinti. Šios srities ištirtumo stoka, kaip ir sunkumai, kuriuos mokiniai patiria, įgydami komunikavimo kompetenciją, sąlygoja šios kompetencijos, kaip prielaidos socialinei įtraukčiai tyrimą.

Straipsnio tikslas – išanalizuoti mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijos ugdymo metodų ir socialinės įtraukties sąsajas.

Uždaviniai:

 1. Atskleisti mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijos įvertinimo ir įtraukimo į šį procesą visų ugdymo dalyvių svarbą.
 2. Pateikti efektyviausius skaitymo ir rašymo procesų mokymo būdus.
 3. Tiriant specialiųjų pedagogų patirtį, išanalizuoti mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijos ugdymo metodus kaip sėkmingos socialinės įtraukties prielaidas.

Naudoti metodai: mokslinės literatūros ir aktualių tyrimui dokumentų analizė, giluminis pusiau struktūruotas interviu su specialiaisiais pedagogais.

Tyrime dalyvavo specialieji pedagogai iš Kauno (3 informantai), Vilniaus (2 informantai) ir Vilkaviškio (1 informantas). Pedagogų darbo su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, įskaitant ir mokinius, turinčius vidutinį intelekto sutrikimą, patirtis yra 6 m., 15 m., 19 m., 20 m., 25 m. ir 32 m.

Mokinių komunikavimo kompetencijos įvertinimas

Pirmoji mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijos ugdymo dalis – turimos mokinių komunikavimo kompetencijos įvertinimas. Metodiniame-praktiniame leidinyje Five good communication standards (2013, p. 9) rekomenduojama sudaryti asmens, turinčio intelekto sutrikimą, komunikavimo charakteristiką (angl. communication passport). Joje reikėtų pateikti informaciją apie tai, kaip mokinys geba suvokti kitų žmonių komunikaciją (klausymosi, dėmesio sutelkimo, žodžių ir sakinių supratimo, konteksto supratimo ir kiti gebėjimai); kokie yra mokinio individualūs bendravimo gebėjimai (veido išraiškos, kūno kalba, gebėjimas palaikyti dialogą, socialiniai įgūdžiai, kt.); ar mokinio bendravimas ir elgesys yra apgalvotas, turi intenciją; kokios situacijos bei aplinka yra palankiausios ugdytis bendravimo gebėjimus; kokie žmonės gali labiausiai padėti, ugdant mokinių komunikavimo kompetenciją.

Leidinio autoriai nurodo (p. 9), kad sudarant asmens bendravimo charakteristiką turėtų dalyvauti visi artimiausios aplinkos žmonės, ypač šeimos nariai bei draugai. Jeigu asmens bendravimo poreikiai sudėtingi, turėtų dalyvauti logopedai ir kiti specialistai, galintys teikti pagalbą. Kuriant aprašymą, svarbus visų žmonių bendradarbiavimas, bendrai priimti sprendimai, o aprašymas reguliariai atnaujinamas ir visiems prieinamas. Charakteristika turėtų būti parašyta suprantamai, kad visi komandos nariai suprastų savo vaidmenį ir efektyviau padėtų asmeniui, turinčiam intelekto sutrikimą, kokybiškiau bendrauti. Aprašyme reikėtų nurodyti efektyviausius metodus ir aiškius jų taikymo pavyzdžius, būdus ir priemones, skirtas tobulinti tokio asmens bendravimo gebėjimus ir padedančius jam kuo labiau įsitraukti į veiklas įvairiose, ne tik mokyklos aplinkose.

Mokslinėje ir metodinėje literatūroje nurodomi įvairūs mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijos ugdymo uždaviniai. Siejant juos su mokinių socialine įtrauktimi, svarbiausi uždaviniai yra šie:

 1. Suvokti elementarias pokalbio taisykles ir ugdytis gebėjimus palaikyti pokalbį: susipažinti, prisistatyti, paklausti; pasakyti, ko nori ir ko nenori, kas patinka ar nepatinka; pasisveikinti ir atsisveikinti; paprašyti; mandagiai paprašyti; padėkoti; atsiprašyti.
 2. Suprasti kitų asmenų siunčiamą informaciją ir atsakant į ją adekvačiai elgtis bei bendrauti įvairių situacijų metu: suprasti paliepimą (instrukcijas); pastebėti pažįstamo suaugusio žmogaus, vaiko kvietimą bendrauti; tinkamai atsisakyti bendrauti; bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, svečiais; išklausyti pašnekovą; atsakyti į klausimus, nepertraukti kalbančiojo.
 3. Ugdytis gebėjimus skaityti ir suvokti rašytinę informaciją: skaityti tekstus autentiškose ar ją imituojančiose aplinkose: iškabas, televizijos programas, skelbimus, etiketes, t. t.
 4. Ugdytis gebėjimus pateikti elementariausias žinias apie save žodžiu ir raštu: savo vardą, pavardę, adresą, svarbiausius gyvenimo faktus, reikalingus įvairiems blankams, anketoms, dokumentams užpildyti.
 5. Naudotis IKT komunikavimo metu (elektroniniu paštu, mobiliaisiais telefonais), gebėti rašyti ir patikrinti klaidas, rasti reikiamą informaciją ir ją apdoroti.

Šiuos ir kitus komunikavimo kompetencijos ugdymo uždavinius turėtų įgyvendinti visi su mokiniu susiję asmenys, aktyviai dalyvaudami jo ugdyme. Metodiniuose leidiniuose pabrėžiama  ne tik specialistų, bet ir mokinio tėvų ar globėjų, kitų šeimos narių, mokinio ir tėvų draugų dalyvavimo bendravimo gebėjimų ugdyme svarba. Visiems, su mokiniu susijusiems asmenims, keliami įvairūs reikalavimai: turėti reikiamų žinių apie komunikavimo kompetenciją; gebėti numatyti šios kompetencijos ugdymo tikslus, uždavinius; naudotis reikiamomis priemonėmis ir taikyti geriausius metodus; įsivertinti ir tobulėti siekiant užtikrinti kokybišką komunikavimą; gebėti organizuoti veiklas, atitinkančias mokinio gebėjimus ir galimybes, aktyviai klausytis ir skirti mokiniui pakankamai laiko, prisitaikyti prie jo bendravimo lygio, stiliaus, būdų. Tėvai turėtų įtraukti vaiką į šeimos gyvenimą, pokalbius, skatinti juos bendrauti ir dalyvauti įvairiose veiklose; užtikrinti, kad komunikavimo priemones bendrauti su vaiku naudotų visi šeimos nariai ir tėvų draugai; burti vaiko draugų ratą ir sudaryti vaikui sąlygas dalyvauti būreliuose. Visa tai padėtų gerinti mokinio bendravimą, užtikrinti jo dalyvavimo ir įsitraukimo į gyvenimą didinimą.

Ugdant komunikavimo kompetenciją, turėtų būti užtikrinama vaikams palanki fizinė ir emocinė ugdymo aplinką. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama emocinei ugdymo aplinkai. Ugdymo aplinkoje turėtų būti tikslingų vaizdinių, bendravimą skatinančių priemonių: ženklų sistemos, įvairios knygos, paveikslėliai, tvarkaraščiai, nuotraukos. Reikėtų atkreipti dėmesį į leidinyje Five good communication standards (2013, p. 17) siūlomos knygos „Mano gyvenimas“ naudojimą. Sukaupta ir iliustruota informacija apie asmenį, turintį intelekto sutrikimą, nurodoma kaip skatinanti asmens norą bendrauti, kalbėti apie save, priemonė. Kokybišką bendravimą užtrinančią emocinę aplinką sudaro: pasisveikinimai, dalijimasis istorijomis, pajuokavimai, mokymosi kultūra, paremta palaikymu, palankus požiūris, nuoširdus, betarpiškas lygiavertis bendravimas, skatinantis asmens savigarbą, pagarba, saugumas, supratingumas, abipusis vienas kito priėmimas.

Kalbant apie komunikavimo kompetencijos ugdymo situacijas, svarbus J. Brodin ir V. Stancheva-Popkostadinova teiginys (pagal Snell, Chen and Hoover, 2006), kad situacijos turėtų  būti natūralios, nes tik jos padeda pasiekti aukštų minėtos kompetencijos ugdymo rezultatų (2009, p. 5). Be to, mokiniai šią kompetenciją turėtų ugdytis kuo aktyviau dalyvaudami probleminių, realių, arba sukurtų situacijų, artimų realioms, sprendime: parduotuvėje, viešajame transporte ir kt. Tokios situacijos vertingiausios, nes yra skirtos ugdytiniams ruoštis gyventi savarankiškai, praktiniams gebėjimams ugdytis, įsitraukti į dalyvavimą socialinėse situacijose.

Ugdant mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetenciją, svarbu naudoti kuo įvairesnes priemones, metodus ir technologijas, kurios atitiktų mokinių bendravimo poreikius ir galimybes, padėtų jiems maksimaliai įsitraukti į veiklą. Šios kompetencijos ugdymo metodai gali būti tokie, kaip komentavimas, demonstravimas, žaidimai, pokalbiai, ekskursijos, inscenizavimas, pasakojimai, specialios pratybos, kartojimas, individualus darbas, darbas grupėse. Iš jų efektyviausi – demonstravimas, kaip atlikti įvairias veiklas, pokalbiai įvairiomis temomis, susijusiomis su veikla gyvenant savarankiškai (pvz., kaip bendrauti su pardavėju), bendravimo situacijų ir veiklų inscenizavimas (pvz., kaip nusipirkti vaistų), ekskursijos ir kiti pažintiniai užsiėmimai, vykstantys realių gyvenimiškų situacijų pagrindu.

Įvairios ugdymo priemonės turėtų būti prieinamos visose mokinių, turinčių intelekto sutrikimą, gyvenimo srityse. Siūloma taikyti žodines (pagyrimai, paskatinimai, kt.), metodines (žodžių kortelės, dėlionės, paveikslėliai, vadovėliai, kt.), vaizdines, IKT (vaizdo įrašai, kompiuterinės programėlės, mobilieji telefonai), augmentinės ir alternatyviosios komunikacijos (paveikslėlių sistemos, gestai, specialios programėlės), pagalbines (pritaikytos klaviatūros, parkeriai, kt.), bei teikiančios maksimalią naudą priemones, gerinančias bendravimą ir socialinę įtrauktį.

Mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, skaitymo ir rašymo procesų mokymo būdai.

 1. H. Allor, T. M. Champlin, D. B. Gifford ir P. G. Mathes (2010, p. 500) pateikia įvairių rekomendacijų, kaip reikėtų organizuoti efektyvų mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, skaitymo mokymą. Pirma, mokiniams reikėtų parinkti ar sukurti kuo įvairesnes užduotis: skaityti aktualius tekstus, juos aptarti ir atlikti su tekstu susijusias užduotis; atlikti užduotis kartu su klasės draugais, šeimos nariais ir padėjėjais; atlikti užduotis naudojantis technologijomis, kurios turėtų stiprinti mokinių motyvaciją, teikti veiksmingą pagalbą. Antra, atsisakyti pernelyg sudėtingų ar lengvų veiklų bei užduočių ir skirti mokiniams užduotis, kurių metu jie pakankamai tobulėtų. Trečia, dalis užsiėmimų turėtų vykti padedant mokytojui, dalis – dalyvaujant kitam asmeniui (pavyzdžiui, mokytojo padėjėjui), o kiti – mokiniams dirbant savarankiškai. Ketvirta, mokiniui patyrus nesėkmę, siūloma grįžti prie būtinų gebėjimų kartojimo arba teikti intensyvesnę pagalbą. Penkta, siekiant stiprinti mokinių motyvaciją mokytis ir siekiant aktyvesnio jų dalyvavimo, siūloma naudoti palaikymo, pastiprinimo priemones – daiktus ir žodžius (pvz., pagyrimus). Iš pradžių mokinius reikėtų paskatinti dažniau, vėliau retinti paskatinimo daiktais dažnį ir mažinti jų kiekį. Kita mokinių motyvacijos stiprinimo priemonė – kartu su jais kalbantis numatyti skaitymo gebėjimų ugdymosi tikslus, nes tai padeda mokiniams tapti savarankiškesniems, mokytis priimti sprendimus, būti atsakingiems už savo mokymąsi ir stiprina jausmą, kad jie kontroliuoja mokymosi procesą.
 2. R. Pennington (2016, p. 50–57) atskleidžia keturių žingsnių metodą, skirtą paįvairinti rašymo mokymo procesą ir gerinti mokinių, turinčių vidutinį ir žymų intelekto sutrikimą, rašymo gebėjimus, kurie yra viena iš komunikavimo kompetencijos dalių.

Pirmasis žingsnis – tikslingas palankių rašymo galimybių planavimas. Autoriai nurodo, kad reikėtų formuoti mokinių suvokimą, jog užrašytas žodis perduoda tam tikrą žinutę skaitančiajam. Atsižvelgus į dominuojantį konkretų mokinių mąstymą, galima juos skatinti įvairiais metodais, pvz.: ant lapelio popieriaus užrašyti žodį „traškutis“ ir paduoti lapelį pokalbio partneriui vietoj bulvių traškučio. Siūloma skatinti mokinius užrašyti paprastas žinutes ant lapelių ir keistis jomis su draugais klasėje ir kitoje aplinkoje. Užrašant aplinkos objektų pavadinimus svarbu, kad pedagogas vengtų rodyti tokį daiktą, koks yra aprašytas. Pavyzdžiui, jeigu mokinys rašo žodį „automobilis“, kai rodomas automobilio paveikslėlis, naudoti mažą valgomą automobilį arba kitą žaislą, bet ne žaislinį automobilį.

Antrasis žingsnispagalbinių priemonių, skirtų mokyti rašyti, pasirinkimas. Kadangi dalis mokinių patiria sunkumų rašydami parkeriu ar spausdindami klaviatūra, o jų rašysena yra sunkiau įskaitoma, svarbu pasirūpinti įvairiomis pagalbinėmis priemonėmis: pritaikytomis klaviatūromis, parkeriais ir rašymui patogiais paviršiais. Anot autorių, jeigu naudojamos kompiuterinės programos, jos turi atitikti kiekvieno mokinio poreikius ir jose turėtų būti galimybė patikrinti, ar užduotis atlikta teisingai: keisti šrifto dydį, fono spalvą, lietimo jautrumą (p. 53).

Trečiasis žingsnismokymo strategijų, paremtų tyrimų duomenimis, taikymas. Rekomenduojama nuolat pateikti aiškias rašymo instrukcijas (pvz., „Parašyk apie …“), suteikti grįžtamąjį ryšį, naudoti pavyzdžius, kad mokinys galėtų įsivertinti, ar tiksliai atliko užduotį. Pvz., kai mokytojas moko aprašyti paveikslėlį, galima pateikti užrašytą taisyklingo sakinio pavyzdį, kad mokinys jį nusirašytų. Mokiniams, kurie negali rašyti, siūloma taikyti šį metodą, tačiau užuominą pateikti gestais. Autoriai nurodo, kad užuominų naudojimas skatina mokinius patirti sėkmę ir motyvaciją mokytis. Tačiau vėliau jas reikėtų palaipsniui naudoti rečiau ir mažinti laiką, skirtą jomis pasinaudoti.

Ugdant mokinių gebėjimus užrašyti sakinius, siūlomi atbulinės tvarkos (angl. backward chaining) ir sakinių užbaigimo metodai (p. 54). Taikant pirmąjį, mokytojas sako mokiniui pasirinkti paskutinį žodį sakinyje (pvz., šuo yra rudas) ir vėliau atbuline tvarka moko parinkti iš eilės po vieną žodį: šuo yra rudas; Šuo yra rudas. Naudojant antrąjį metodą, mokinys turi pabaigti sakinį, sudarydamas jį iš veiksnio ir tarinio (veiksmažodžio), pvz., „Aš matau …“, „Aš nuėjau …“. Mokant baigti sakinius, siūloma mokiniams pateikti daug pasirinkimo variantų. Pavyzdžiui, užbaigiant sakinį „Aš noriu…“, reikėtų panaudoti žodžius: saldainis, kompiuteris, kamuolys, žaislas.

Ketvirtasis žingsnismokinio pažangos stebėjimas. Pradedant rašymo gebėjimų ugdymą, svarbu rinkti informaciją apie mokinių rašymo gebėjimus. Siūloma mažiausiai 3 kartus per savaitę fiksuoti įvairius mokinio pažangos aspektus:

 1. Lentelėje žymėtis, kaip mokiniui pavyksta pabaigti sakinius, pvz., kiek kartų iš galimų trijų mokinys, atlikdamas užduotį „Parašyk sakinį apie tai, ko nori“, tiksliai užrašė sakinį, taip pat kaip rinkosi norimą objektą iš 5 siūlomų.
 2. Stebėti, kaip mokiniui sekėsi panaudoti išmoktus sakinius ir juos užrašyti, skaičiuojant dažnį, kiek kartų jis: a) savarankiškai užrašė sakinius; b) užrašė sakinius, naudodamasis pavyzdžiu; c) užrašė sakinius padarydamas klaidų; d) neužrašė sakinio.
 3. Vertinti, ar mokinys sakinyje parašė visus reikalingus komponentus (sakinį laikant vienu atsakymu, sudarytu iš segmentų).
 4. Vertinti, kaip mokiniui sekasi užrašyti atskirus žodžius sakiniuose (sakinį laikant vienetu, sudarytu iš eilės atsakymų).
 5. Stebėti, kokio ilgio sakinius mokinys užrašo, kiek žodžių parašo, ar įtraukia naujų išmoktų žodžių.

Pasak autorių, ar rašymo mokymo instrukcijos yra efektyvios, turėtų paaiškėti per mažiausiai 2 savaites. Jeigu mokinys padaro per mažą pažangą (mažiau nei 5 %), po dviejų savaičių reikia apgalvoti mokymo koregavimą.

Komunikavimo kompetencijos ugdymo metodai kaip sėkmingos socialinės įtraukties prielaida.

Apibendrinus atlikto tyrimo duomenis, siekta apžvelgti, kokius būdus pedagogų naudoja, siekdami aukščiausios mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijos. Anot vienos pedagogės, „Gyvenimas yra specialus būdas. Gyventi reikia visiems, tik neįgalūs žmonės negali to daryti savaiminiu būdu. Jiems reikia padėti gyventi.“ Taigi, verta plačiau aptarti tyrimo dalyvių taikomus būdus, ugdant mokinių komunikavimo kompetenciją ir teikiant efektyvią pagalbą.

Pasakytina, kad efektyviausi mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijos ugdymo metodai, taikomi pamokų metu, yra pokalbis, žaidimo inscenizavimas ir socialinių situacijų kūrimas. Tyrime dalyvavę pedagogai juos taiko rengdami mokinius savarankiškam gyvenimui, ugdydami jų bendravimo gebėjimus, reikalingus tam tikrų gyvenimo bei veikimo visuomenėje situacijų metu. Pavyzdžiui, mokiniai inscenizuoja apsipirkimą parduotuvėje, bendraudami tarsi pardavėjas ir pirkėjas, mokosi pasisveikinti, atsisveikinti, padėkoti, pasiteirauti informacijos ir pan. Vienas iš netradicinių metodų yra mokinių bendravimo gebėjimų ugdymas renginių metu vaidinant, dainuojant, šokant ir tokiu būdu bendraujant su auditorija. Kitas efektyvus ugdymo metodas yra vaizdo įrašų peržiūra ir aptarimas. Pedagogės renkasi animacinius filmus arba tuos vaizdo įrašus, kuriuose patys mokiniai dalyvauja įvairiose veiklose. Pastarieji įrašai, pasak pedagogių, ypač sudomina mokinius, skatina jų motyvaciją reikšti savo mintis, bendrauti su aplinkiniais, o taip pat padeda tobulinti bendravimo gebėjimus. Remiantis pedagogių patirtimi, siūlytina į šio metodo taikymo procesą įtraukti ir tėvus, prašant, kad jie filmuotų vaikus, atliekančius tam tikras veiklas, ir su jais apie tai kalbėtųsi. Paminėtinas ir kitas aktyvus mokymosi metodas, vadinamas „ežio metodu“, kurį galima taikyti tiek individualaus, tiek darbo grupėje metu: lentoje nupiešiamas ežys ir ant jo spyglių rašomi tam tikro objekto apibūdinimai. Taikant šį metodą darbo grupėje metu, visi mokiniai siūlo apibūdinimus ir kartu juos užrašo. Kitas svarbus mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymo metodas yra kartojimas, susijęs su dominuojančia trumpalaike atmintimi, būdinga asmenims, turintiems intelekto sutrikimų. Su mokiniais pasikartojama, kas sakoma, kaip bendraujama ir elgiamasi įvairių situacijų metu. Pavyzdžiui, prieš vykstant į ekskursiją, aptariama, kaip reikia elgtis autobuse: garsiai nešaukti, nesistumdyti, jeigu netyčia pastumia kitą asmenį, reikia atsiprašyti.

Svarbu pabrėžti, kad pedagogai tikslingai kuria ugdymo situacijas ne mokyklos erdvėje: mokiniai ugdosi komunikavimo gebėjimus kelionių viešuoju transportu, edukacinių užsiėmimų, ekskursijų metu, lankydamiesi prekybos ir pramogų centre, kavinėje, picerijoje, parduotuvėje, pašte, vaistinėje, teatre ir kino teatre. Komunikavimo gebėjimus, tokius kaip pasisveikinti, atsisveikinti, padėkoti, pasiteirauti informacijos, pasakyti tam tikrą informaciją mokiniai ugdosi bendraudami tiek su pedagogais, tiek su kitais situacijos dalyviais. Pavyzdžiui, mokiniai kavinėje, komunikuodami su padavėju, mokosi užsisakyti patiekalą. Realių situacijų reikšmę atskleidžia vienos tyrimo dalyvės teiginiai: „Gyvenimas ugdo. Aš manau, tik gyvenimas. Gyvenimas atveria viską ir visą komunikaciją.“ Pavyzdžiui, mokinys pasivaikščiojimo metu randa plunksną, grįžęs į mokyklą pasidalina savo įspūdžiais su mokytoja, o ši organizuoja pamoką apie įvairius paukščius. Paminėtina ir tai, kad itin svarbu ugdyti mokinių gebėjimus paprašyti pagalbos. Pavyzdžiui, perskaičius vaistų receptą ir nesupratus instrukcijų, paklausti tėvų, giminaičių ar kitų šalia esančių žmonių (kaimynų) apie vaistų recepte esančias instrukcijas. Pasakytina, kad bendravimo gebėjimų ugdymas apima ir mokymąsi elgtis adekvačiai tam tikrose situacijose: „Bendro elgesio, visuomenėje elgesio, viešose vietose, viešame transporte elgesio, visur taisykles mokom praktikoj, ne papasakojant.“ Taigi, reikėtų pabrėžti, kad mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetenciją geriausia ugdyti realių gyvenimiškų situacijų metu, kuriose ugdytiniai turės dalyvauti, kai baigs mokyklą.

Siekiant, kad mokiniai kuo labiau įsitrauktų į įvairias veiklas, tyrimo dalyvės ir mokyklų vadovai bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir asmenimis: teatrais, ekskursijų rengėjais, lankytinų vietų darbuotojais. Prieš vykstant į ekskursijas, pedagogai tariasi su edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų gidais, prašydami atsižvelgti į mokinių suvokimo, mąstymo, dėmesio ir kitas ypatybes: pasakoti glaustai, nesudėtingai, vartojant suprantamus mokiniams žodžius, pateikiant kuo mažiau sudėtingų faktų; naudoti pakankamai vaizdinių priemonių; pritaikyti pasakojimą, jį pateikiant kaip pasaką. Siekiant efektyviau ugdyti mokinių komunikavimo kompetenciją, ypač svarbus aktyvus tėvų dalyvavimas, kadangi: „pažanga tų vaikų, kurių tėvai įsitraukia, yra tikrai labai didelė“. Pedagogų įvardyti būdai, kaip tėvai galėtų labiau įsitraukti į vaikų ugdymąsi, apima tokias veiklas, kaip alternatyvios ir augmentinės komunikacijos priemonių naudojimas, kokybiškas bendravimas su vaikais ir jų įtraukimas į įvairias veiklas, laiko leidimas kartu su vaiku. Mokiniams yra svarbu, kad jų tėvai dalyvautų mokyklos renginiuose, bet yra pastebima neigiama jų nedalyvavimo įtaka: kai kurie mokiniai užsisklendžia ir jų motyvacija bendrauti ir įsitraukti į veiklas sumažėja. Todėl svarbu užtikrinti būdus, kurie padėtų tėvams labiau įsitraukti į vaikų ugdymąsi. Kitas svarbus tėvų įsitraukimo į mokinio bendravimo gebėjimų ugdymą bei socialinės įtraukties didinimą yra dalyvavimas su vaiku socialiniame gyvenime, daug kalbantis su vaiku, apibūdinant socialiai priimtiną ir nepriimtiną elgesį. Taigi, galima teigti, jog tėvų bendravimas su vaiku stebint kitus asmenis, jų elgesį ir komunikavimą bei tai analizuojant su tėvais yra viena svarbiausių sąlygų, padedančių vaikui įsitraukti į socialinį gyvenimą ir ruoštis gyventi savarankiškai, mokantis bendravimo ir elgesio normų. Taip pat itin svarbus pedagogų bendradarbiavimas, pasidalijimas gerąja patirtimi tiek vaiko gerovės komisijos susirinkimų, tiek neformalių susitikimų metu. Vienos tyrimo dalyvės pateiktas pavyzdys atskleidžia dalinimosi gerąja patirtimi teigiamą įtaką mokinių ugdymui: „šiandien taip tas vaikas neramus, pradėjau dainuoti, kaip suveikė“.

Mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijai ugdyti skirtos įvairios priemonės: vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, dėlionės, paveikslėlių kortelės, vaizdo įrašai, komunikatoriai, kompiuterinės programos, interaktyvios lentos, mokomieji kompiuteriniai žaidimai ir t. t. Anot pedagogių, mokinius labiausiai sudomina ir jų motyvaciją mokytis labiausiai stiprina informacinės ir komunikacinės technologijos. Vienos tyrimo dalyvės teigimu, ji naudoja ir vadovėlius, pratybas, įvairias įprastas užduotis, tačiau mokiniai informaciją geriau įsimena, kai naudojamos pateiktys, interaktyvios lentos, dėlionės ir pan. Taigi, kaip ir įprastos raidos vaikams, mokiniams, turintiems vidutinį intelekto sutrikimą, ugdymosi metu taip pat svarbios technologijos.

Mokinių komunikaciją ir mokymosi procesą labai palengvina alternatyviosios komunikacijos programėles komunikatoriai, mokymo priemonių su paveikslėliais kūrimo programa Boardmaker, kurios principas toks: pedagogai kuria paveikslėlius, atspausdina ir įdeda juos į komunikatorių, tuomet mokiniai gali išgirsti objektų pavadinimus, o naudojant projektorių – pamatyti vaizdus. Šių priemonių naudojimą galima susieti su žodyno plėtimo, girdimosios ir regimosios atminties lavinimo uždavinių įgyvendinimu bei motyvacijos kalbėti, bendrauti skatinimu. Alternatyviosios komunikacijos programėlės, esančios mobiliuosiuose telefonuose nekalbantiems mokiniams padeda tam tikrais simboliais išreikšti savo mintis, poreikius, o pedagogams bei tėvams geriau suprasti mokinius. Paveikslėliai ir jų sekos – taip pat svarbi priemonė, kuria ugdomi mokinių gebėjimai pasakoti, suprasti įvykių seką ir ją sudėti, taip plečiamas žodynas. Kaip svarbią priemonę komunikavimo kompetencijai ugdyti pedagogai nurodo ir mobiliuosius telefonus. Tyrimo dalyvių nuomone, šiai kompetencijai ugdyti, turint omenyje mokinius, turinčius vidutinį intelekto sutrikimą, yra išleista pernelyg mažai priemonių: „Rašymui, skaitymui tai yra išleista labai daug. Gal ir nelabai pasiteisinančių, kaip dabar žiūriu. Bet bendravimo ugdymui tai tikrai nemanau, kad yra.“ Teigtina, jog turėtų būti atsižvelgta į šį pedagogų poreikį ir siekiama leisti kokybiškas priemones, skirtas minėtos grupės mokinių bendravimo gebėjimams ugdyti.

Išvados

 1. Sudarant mokinio, turinčio vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo charakteristiką ir ugdant komunikavimo kompetenciją svarbus visų artimiausios aplinkos žmonių, ypač šeimos narių bei draugų dalyvavimas. Asmenys, susiję su mokiniu, turėtų aktyviai dalyvauti šios kompetencijos ugdyme, užtikrinti palankią fizinę ir emocinę ugdymo aplinką, daugiau dėmesio skirant emocinei. Be to, svarbu mokinį įtraukti į problemines, realias, arba sukurtas situacijas, artimas realioms, taikyti demonstravimo, pokalbio, veiklų inscenizavimo metodus, ruošiant mokinius bendrauti ir veikti gyvenant savarankiškai.
 2. Ugdant mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, skaitymo ir rašymo gebėjimus, itin svarbus visų su mokinių susijusių asmenų įsitraukimas. Efektyviausi šių gebėjimų ugdymo būdai apima skaitymo ir rašymo užduotis, mokinio atliekamas tiek savarankiškai, tiek su klasės draugais, šeimos nariais, mokytoju, jo padėjėju. Taip pat svarbios paskatinimo priemonės (daiktai, žodžiai, ugdymo tikslų planavimas su mokiniu), užduočių atlikimo pavyzdžių, įvairių mokinio poreikius atliepiančių pagalbinių priemonių taikymas ir tikslingas technologijų naudojimas, grįžtamojo ryšio suteikimas mokiniui ir nuolatinis jo rašymo bei skaitymo pažangos vertinimas, fiksavimas.
 3. Apibendrinus tyrimo duomenis, galima teigti, kad svarbiausi specialiųjų pedagogių įgyvendinami komunikavimo kompetencijos ugdymo uždaviniai – klausymosi ir kalbėjimo, elementarių bendravimo gebėjimų, atitinkančių komunikacijos situaciją ir vyraujančias normas, bei pasitikėjimo savimi ugdymas. Efektyviausi būdai ugdyti šią kompetenciją yra praktiniai užsiėmimai, dalyvavimas realiose arba klasėje sukurtose socialinėse, bendravimo situacijose, efektyviausi metodai – pokalbio, žaidimų, probleminių situacijų sprendimo, inscenizavimo. Tyrimo metu išryškėjo visų su mokiniu susijusių asmenų, ypač mokinio tėvų ir draugų bei tėvų draugų dalyvavimo šios kompetencijos ugdyme svarba.

 

Literatūra

 1. Allor, H. J., Champlin, M. T., Gifford B. D. et el. (2010). Methods for Increasing the Intensity of Reading Instruction for Students with Intellectual Disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 45 (4), 500–511. [žiūrėta 2016 m. balandžio 15 d.]. Prieiga per internetą: http://daddcec.org/portals/0/cec/autism_disabilities/research/publications/education_training_development_disabilities/2010v45_journals/etdd_201012v45n4p500-511_methods_for_increasing_intensity_reading_instruction_students.pdf.
 2. Brodin, J., Stancheva-Popkostadinova, V. (2009). Intervention of communication in children with intellectual disabilities. Scientific Research – Juridical, economical and social science, 7, 1–10. [žiūrėta 2016 m. vasario 20 d.]. Prieiga per internetą: irisproject.eu/dokumente/2009817101436.doc.
 3. Europos Parlamento ir Tarybos Rekomendacija dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų. (2006). [žiūrėta 2014 12 14]. Prieiga per internetą: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN.
 4. Kleinert J., Holman, A., McSheehan, M. et al. (2010). The  Importance of  Developing  Communicative  Competence  For Students with Significant Cognitive Disabilities. National Alternate Assessment Center. [žiūrėta 2016 m. kovo 15 d.]. Prieiga per internetą: http://www.iod.unh.edu/Libraries/Research/The_Importance_of_Developing_Communicative_Competence_for_Students_with_Significant_Cognitive_Disabilities.sflb.ashx.
 5. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (2005). [žiūrėta 2015 m. vasario 17 d.]. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=264550&p_query=&p_tr2=.
 6. Northway, R. (2014). The art of communication. Journal of Intellectual Disabilities, 18 (1), 3–4. http://dx.doi.org/10.1177/1744629514521423.
 7. Pennington, R. C. (2016). Write on! Using Assistive Technology and Systematic Instruction to Teach Sentence Writing to Students With Moderate to Severe Disability. Journal Of Special Education Technology, 31 (3), 50–57. http://dx.doi.org/10.1177/0162643416633336.
 8. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui. (2009). Vilnius: Sapnų sala.
 9. Royal College of Speech and Language Therapists. (2013). Five good communication standards. Reasonable adjustments to communication that individuals with learning disability and/or autism should expect in specialist hospital and residential settings. London: RCSLT. [žiūrėta 2016 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: https://www.rcslt.org/news/docs/good_comm_standards.
 10. Schalick, O. W., Westbrook, C., Young, B. (2012). Communication with Individuals with Intellectual Disabilities and Psychiatric Disabilities: A Summary of the Literature. Michigan: Michigan Retirement Research Center. [žiūrėta 2015 m. sausio 3 d.]. Prieiga per internetą: http://www.mrrc.isr.umich.edu/publications/papers/pdf/wp264.pdf.
 11. Šernas V. Komunikacinės kompetencijos, jų ugdymo(-si) kai kurios strateginės ir taktinės problemos. (2006). Filologija. Edukologija, 14 (4), 50–59. [žiūrėta 2015 01 19]. Prieiga per internetą: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2006~ISSN_1822-430X.V_14.N_4.PG_50-59/DS.002.0.01.ARTIC.

 


5,576 Comments

 1. Clearly, I thank for the help in this question.

  cialis generic

 2. red bottoms says:

  I must convey my passion for your generosity supporting folks that need help with this one concept. Your personal dedication to passing the solution all over had become astonishingly important and have specifically allowed employees much like me to get to their goals. Your entire warm and friendly guide signifies much to me and even more to my fellow workers. Thanks a ton; from each one of us.

 3. air jordans says:

  My wife and i got very cheerful when Peter could carry out his investigations while using the precious recommendations he gained out of the web page. It’s not at all simplistic to simply find yourself handing out hints which often many people have been trying to sell. And we grasp we’ve got the blog owner to give thanks to because of that. All the explanations you have made, the straightforward website menu, the friendships you will make it easier to instill – it is many amazing, and it is helping our son in addition to the family feel that that concept is enjoyable, and that’s very vital. Thank you for the whole thing!

 4. ultra boost says:

  I simply wanted to thank you so much again. I’m not certain the things that I would’ve made to happen without the actual tactics provided by you directly on that topic. Entirely was an absolute scary situation in my opinion, nevertheless being able to view a new specialized avenue you managed the issue forced me to jump with contentment. I am just thankful for this assistance as well as trust you realize what a powerful job your are undertaking teaching the others by way of your site. More than likely you’ve never encountered any of us.

 5. yeezy shoes says:

  I wanted to write you this little remark to say thank you over again just for the fantastic tricks you have documented above. It was quite tremendously generous with you to present freely precisely what a number of people could have marketed as an e-book to help with making some profit for their own end, most notably seeing that you could have done it in the event you desired. These points as well served as the fantastic way to be sure that the rest have the identical zeal like my very own to know good deal more around this problem. I think there are numerous more pleasurable moments ahead for individuals that discover your blog.

 6. I simply wanted to make a brief remark so as to express gratitude to you for all the superb solutions you are posting on this site. My rather long internet research has now been paid with reliable facts and strategies to talk about with my family members. I would point out that most of us site visitors actually are undeniably lucky to live in a superb community with so many outstanding professionals with great pointers. I feel really lucky to have seen your website page and look forward to really more cool moments reading here. Thank you once again for everything.

 7. A lot of thanks for all of the efforts on this web page. Gloria loves participating in investigations and it’s really easy to see why. All of us learn all concerning the lively tactic you render practical techniques through your web site and as well as encourage response from some others on that theme and my child has always been discovering so much. Have fun with the remaining portion of the new year. You are always doing a superb job.

 8. Thank you for every one of your effort on this web page. Debby delights in getting into investigation and it’s obvious why. Most people notice all about the lively way you deliver powerful guidance via this web blog and as well as strongly encourage response from website visitors on that issue while our child is without a doubt being taught a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the year. You are carrying out a brilliant job.

 9. kobe shoes says:

  I truly wanted to make a quick message to say thanks to you for all of the awesome tips you are placing here. My particularly long internet look up has finally been compensated with reputable insight to exchange with my relatives. I ‘d claim that we website visitors are extremely endowed to exist in a useful website with very many awesome individuals with interesting techniques. I feel quite privileged to have seen your weblog and look forward to plenty of more entertaining minutes reading here. Thanks a lot once more for everything.

 10. I would like to show my thanks to you just for bailing me out of this particular problem. As a result of scouting throughout the the web and obtaining principles which were not pleasant, I believed my entire life was gone. Existing without the presence of solutions to the problems you’ve solved all through your short article is a serious case, and the kind which might have in a wrong way affected my entire career if I had not discovered your web site. Your main natural talent and kindness in taking care of all the pieces was priceless. I don’t know what I would have done if I hadn’t discovered such a subject like this. I am able to now relish my future. Thank you very much for the specialized and effective help. I will not hesitate to endorse your blog to any individual who should have recommendations about this problem.

 11. You made some respectable factors there. I appeared on the web for the difficulty and located most people will associate with along with your website.

 12. yeezy shoes says:

  I and also my guys appeared to be examining the great guides located on your web page then then I had a horrible suspicion I never thanked the web site owner for those strategies. All of the women were definitely as a consequence glad to study them and have now clearly been enjoying them. Many thanks for being really accommodating as well as for deciding on such incredible subjects most people are really desperate to know about. My very own honest regret for not saying thanks to earlier.

 13. yeezy shoes says:

  I’m just writing to make you understand what a remarkable experience my friend’s princess developed reading your webblog. She came to find so many issues, not to mention what it is like to possess an amazing giving heart to get others completely gain knowledge of a number of very confusing issues. You undoubtedly exceeded visitors’ expected results. Thanks for showing those effective, safe, educational as well as cool tips on your topic to Ethel.

 14. I would like to express thanks to this writer for bailing me out of this setting. Because of exploring through the the net and meeting methods which are not pleasant, I assumed my entire life was done. Being alive devoid of the answers to the difficulties you’ve fixed all through your guide is a crucial case, and the kind that might have negatively damaged my career if I had not encountered your blog. Your own personal natural talent and kindness in maneuvering all things was priceless. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a stuff like this. I’m able to at this point relish my future. Thank you so much for your specialized and result oriented help. I will not hesitate to refer your web site to any individual who needs to have tips on this issue.

 15. Needed to create you the very little word just to say thanks a lot again about the lovely pointers you’ve discussed above. This has been simply wonderfully generous with you giving extensively all that some people would have advertised for an ebook to generate some bucks for themselves, particularly considering that you might have tried it in case you desired. These thoughts in addition acted like the easy way to comprehend other people have the same keenness just as my personal own to figure out good deal more in regard to this condition. I know there are lots of more pleasant sessions ahead for those who check out your blog.

 16. Thanks for your whole work on this site. Gloria enjoys making time for research and it’s easy to see why. A number of us hear all relating to the powerful tactic you present good thoughts via this blog and in addition improve participation from other people on this area of interest then our favorite child is learning a lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the year. You’re conducting a terrific job.

 17. I and also my guys happened to be reviewing the best guides from your web blog and then then developed a horrible feeling I had not thanked the site owner for those tips. All of the guys came warmed to read them and have now sincerely been taking advantage of these things. Appreciate your turning out to be very kind and then for making a decision on varieties of perfect themes most people are really eager to discover. My very own sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 18. nfl jerseys says:

  Thanks so much for providing individuals with an extremely splendid chance to read critical reviews from this blog. It is often very pleasing plus stuffed with a great time for me personally and my office mates to visit your web site really 3 times in a week to study the new guides you will have. And lastly, I’m also certainly astounded considering the good suggestions you give. Some 2 areas in this article are certainly the most effective I have had.

 19. I would like to get across my admiration for your kind-heartedness for those people who should have guidance on this particular topic. Your personal commitment to getting the message around appears to be especially practical and has all the time allowed women like me to attain their ambitions. Your important key points signifies this much to me and especially to my office colleagues. Warm regards; from all of us.

 20. I have to express some thanks to you for bailing me out of this type of condition. After looking through the the net and seeing thoughts that were not beneficial, I was thinking my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the problems you have fixed as a result of this site is a serious case, as well as ones that could have in a negative way affected my entire career if I hadn’t come across the website. Your main expertise and kindness in playing with almost everything was priceless. I’m not sure what I would’ve done if I had not discovered such a point like this. It’s possible to at this time look ahead to my future. Thanks so much for your impressive and effective guide. I will not be reluctant to propose your blog post to any person who would need guide on this subject.

 21. I have to show my affection for your kindness giving support to those who need guidance on this particular niche. Your real dedication to getting the solution all-around turned out to be particularly helpful and have usually encouraged some individuals just like me to attain their goals. The insightful suggestions can mean much to me and even more to my mates. Many thanks; from all of us.

 22. I must voice my appreciation for your kindness for persons who need help on this particular field. Your personal commitment to getting the message all over was exceptionally valuable and has in most cases allowed employees like me to reach their aims. Your personal important guideline implies much a person like me and further more to my office workers. Many thanks; from everyone of us.

 23. I simply desired to say thanks again. I’m not certain the things that I might have gone through in the absence of those secrets documented by you relating to such a industry. It truly was a real intimidating dilemma in my position, but being able to see a new specialized mode you dealt with it took me to cry over contentment. Now i am grateful for this service and then sincerely hope you recognize what a great job you were undertaking educating men and women using your website. Most likely you have never come across all of us.

 24. longchamp says:

  I have to express my passion for your kind-heartedness supporting individuals who have the need for guidance on in this concept. Your personal commitment to getting the message all through turned out to be quite beneficial and have without exception made professionals much like me to achieve their targets. Your personal useful advice indicates a lot a person like me and far more to my mates. Thank you; from everyone of us.

 25. Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily brilliant chance to read from this web site. It is always so cool and also stuffed with amusement for me and my office colleagues to search the blog minimum thrice every week to read the new guidance you will have. Not to mention, I am just certainly impressed with your great information you serve. Selected 4 ideas in this article are particularly the best we have all had.

 26. I precisely desired to appreciate you once more. I am not sure the things that I might have carried out in the absence of these suggestions contributed by you about that topic. It was before an absolute frightful condition in my opinion, nevertheless looking at a specialised mode you handled the issue made me to leap with gladness. I’m happy for the help and even have high hopes you comprehend what a great job you are always undertaking teaching people thru your webpage. Most probably you’ve never got to know all of us.

 27. I in addition to my buddies ended up studying the best guidelines from your website and then I got a terrible feeling I never expressed respect to the web site owner for those secrets. The guys became certainly very interested to read through all of them and have now sincerely been enjoying them. Thank you for indeed being indeed accommodating as well as for making a choice on this form of outstanding subjects most people are really wanting to discover. Our own honest regret for not saying thanks to sooner.

 28. My wife and i got absolutely happy Albert managed to do his web research through the precious recommendations he received through the web site. It is now and again perplexing to just choose to be handing out secrets the others might have been selling. And we also remember we need the website owner to thank because of that. The specific explanations you made, the simple web site navigation, the relationships your site give support to instill – it’s most unbelievable, and it’s letting our son in addition to the family do think this content is cool, and that’s quite essential. Many thanks for everything!

 29. I’m also commenting to let you be aware of of the remarkable encounter my friend’s girl enjoyed studying your web page. She noticed too many pieces, with the inclusion of how it is like to possess an excellent teaching style to have the mediocre ones just completely grasp several very confusing issues. You undoubtedly exceeded my expectations. Thanks for churning out such important, safe, educational and also fun guidance on this topic to Sandra.

 30. I truly wanted to develop a quick message to be able to appreciate you for some of the unique techniques you are placing at this website. My prolonged internet lookup has at the end been paid with brilliant know-how to go over with my two friends. I would assume that most of us visitors are very endowed to be in a very good network with so many brilliant professionals with very beneficial things. I feel pretty grateful to have come across your entire website and look forward to really more thrilling moments reading here. Thanks once again for all the details.

 31. iniki says:

  I simply wanted to write down a note so as to say thanks to you for all the wonderful ways you are giving here. My considerable internet research has now been honored with reasonable concept to go over with my co-workers. I ‘d admit that many of us site visitors are extremely endowed to exist in a fine place with very many perfect individuals with helpful suggestions. I feel rather grateful to have discovered the web page and look forward to so many more awesome moments reading here. Thanks a lot once more for everything.

 32. nike zoom says:

  I precisely had to thank you very much again. I do not know the things that I would have made to happen in the absence of these methods shared by you over such a question. Entirely was a very hard concern for me, nevertheless discovering the very professional mode you handled the issue forced me to cry with delight. I’m thankful for your guidance and then expect you are aware of a powerful job you happen to be undertaking educating some other people through a site. I’m certain you’ve never got to know any of us.

 33. adidas nmd says:

  I simply needed to thank you so much yet again. I am not sure what I would’ve created in the absence of the type of ways revealed by you on such a theme. Entirely was an absolute depressing problem for me personally, but finding out this well-written avenue you handled that took me to leap with joy. I’m just thankful for your guidance and even pray you recognize what a powerful job you are accomplishing educating the mediocre ones through the use of your webblog. I am certain you haven’t come across all of us.

 34. I enjoy you because of your entire work on this site. Kate really likes going through investigation and it is simple to grasp why. A number of us hear all regarding the compelling form you provide vital tips via this web site and in addition welcome response from some other people on this topic so our simple princess is without a doubt learning a great deal. Enjoy the rest of the year. Your conducting a splendid job.

 35. I have to express thanks to this writer for bailing me out of this particular trouble. After surfing throughout the world-wide-web and meeting concepts which were not helpful, I figured my life was well over. Existing minus the strategies to the problems you’ve resolved by way of your main article is a serious case, as well as ones which could have negatively affected my entire career if I had not come across your blog post. Your good knowledge and kindness in maneuvering the whole lot was precious. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a subject like this. I can at this moment look forward to my future. Thanks so much for your impressive and result oriented guide. I will not think twice to endorse your web sites to any individual who should receive direction on this subject matter.

 36. hermes belt says:

  I not to mention my friends appeared to be following the best helpful hints found on your web site while immediately came up with a horrible feeling I never thanked the web site owner for them. These young men are already as a consequence happy to read through them and now have in fact been taking pleasure in them. Appreciation for genuinely quite thoughtful and then for opting for this kind of smart areas millions of individuals are really eager to discover. My very own sincere regret for not saying thanks to sooner.

 37. I as well as my buddies were found to be checking out the great secrets found on your web blog and instantly I had an awful feeling I never expressed respect to the site owner for those tips. These women happened to be consequently glad to learn them and have in effect extremely been taking pleasure in these things. Appreciate your being indeed kind and for utilizing this form of amazing areas most people are really desirous to understand about. My very own honest regret for not expressing gratitude to you sooner.

 38. Needed to post you one little bit of observation to be able to give many thanks over again over the stunning basics you’ve discussed in this case. It is shockingly generous with people like you giving publicly exactly what many of us could possibly have supplied for an e book to earn some money for themselves, primarily now that you could possibly have done it if you considered necessary. Those tactics additionally served as a good way to fully grasp that many people have a similar passion like my personal own to know the truth more and more with respect to this problem. I’m certain there are several more enjoyable times up front for individuals that take a look at your website.

 39. yeezy boost says:

  My spouse and i felt quite joyful when Jordan managed to deal with his preliminary research from your precious recommendations he grabbed from your very own web pages. It is now and again perplexing to simply happen to be giving freely tactics which usually many others might have been trying to sell. So we realize we have you to be grateful to because of that. Those explanations you have made, the easy site menu, the relationships your site help create – it’s mostly unbelievable, and it is assisting our son and us reason why the issue is amusing, and that is extremely serious. Many thanks for everything!

 40. yeezy says:

  I needed to create you this bit of remark just to thank you over again about the great guidelines you’ve shown on this website. It has been so generous with you to deliver unhampered all a number of people would’ve made available for an electronic book to help make some cash for themselves, principally seeing that you could possibly have done it if you desired. The basics additionally worked to be a great way to realize that most people have the same interest the same as mine to realize significantly more when it comes to this problem. I think there are a lot more pleasant occasions ahead for individuals who scan through your blog.

 41. adidas ultra says:

  Thanks a lot for providing individuals with remarkably nice opportunity to read articles and blog posts from this website. It can be so pleasant and also packed with a great time for me and my office fellow workers to search your blog really three times in 7 days to learn the newest items you will have. Not to mention, I am also certainly pleased with your unbelievable secrets you give. Some 3 tips in this posting are in truth the simplest we’ve had.

 42. I together with my buddies were checking the excellent guidelines on your web page and then unexpectedly developed an awful suspicion I never expressed respect to the website owner for those techniques. These young men came consequently warmed to study all of them and already have sincerely been enjoying them. We appreciate you being really accommodating as well as for utilizing certain essential subject matter most people are really desirous to understand about. Our honest apologies for not expressing appreciation to sooner.

 43. A lot of thanks for each of your work on this website. Debby takes pleasure in setting aside time for investigation and it’s really obvious why. Many of us know all concerning the compelling mode you render insightful guidelines via your website and even foster contribution from website visitors on that area then our own princess has always been becoming educated so much. Enjoy the rest of the new year. You are always carrying out a dazzling job.

 44. I not to mention my guys have been viewing the best tips from the website and so all of the sudden I had an awful suspicion I had not expressed respect to the site owner for those strategies. Those people ended up as a consequence excited to read through them and now have truly been taking advantage of those things. I appreciate you for getting really accommodating and for deciding on this kind of marvelous ideas millions of individuals are really eager to learn about. My personal sincere apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 45. I together with my pals appeared to be reviewing the good information and facts on the blog then immediately got a terrible feeling I had not thanked the site owner for those secrets. My young boys were definitely for this reason passionate to learn all of them and have in effect in truth been taking pleasure in these things. Appreciation for turning out to be simply thoughtful and for picking out these kinds of very good topics most people are really needing to be informed on. My personal sincere apologies for not saying thanks to you earlier.

 46. kyrie 4 says:

  I just wanted to send a quick note in order to appreciate you for all the magnificent strategies you are giving here. My considerable internet lookup has now been compensated with good content to write about with my family and friends. I ‘d mention that most of us website visitors actually are undeniably fortunate to exist in a really good community with so many marvellous people with beneficial methods. I feel pretty privileged to have used the web pages and look forward to really more thrilling times reading here. Thank you again for a lot of things.

 47. I definitely wanted to jot down a simple remark to express gratitude to you for all the superb information you are writing here. My extended internet look up has at the end been recognized with wonderful suggestions to exchange with my family and friends. I ‘d point out that we visitors actually are really lucky to dwell in a superb community with many perfect people with great techniques. I feel truly blessed to have discovered your entire webpage and look forward to plenty of more enjoyable moments reading here. Thank you once again for all the details.

 48. I happen to be commenting to make you understand of the superb encounter my daughter developed going through your webblog. She discovered such a lot of details, which include what it is like to possess a great helping spirit to get the rest without hassle know specific specialized topics. You undoubtedly surpassed readers’ desires. Thank you for churning out these warm and helpful, safe, explanatory and even cool thoughts on your topic to Gloria.

 49. Thank you so much for providing individuals with a very remarkable chance to read articles and blog posts from this website. It can be very cool and as well , packed with amusement for me and my office friends to visit your blog at the least three times weekly to learn the latest items you will have. And definitely, I’m also always amazed with the very good points you serve. Selected two facts in this post are truly the most effective we have all ever had.

 50. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily memorable opportunity to read critical reviews from this website. It really is so pleasurable and also full of fun for me personally and my office co-workers to visit your site at the very least 3 times a week to read the fresh things you have got. And of course, I’m also actually fulfilled considering the spectacular techniques you serve. Certain 4 tips on this page are without a doubt the most suitable I’ve ever had.

 51. I needed to put you this little bit of word in order to thank you very much once again with the remarkable advice you’ve documented in this case. This is so pretty generous of you in giving publicly what exactly a few individuals would have advertised for an e-book to help with making some cash on their own, most importantly given that you might have tried it if you desired. Those basics also worked to be the good way to recognize that some people have similar desire much like my very own to figure out whole lot more with regards to this problem. I know there are thousands of more pleasurable periods up front for folks who find out your website.

 52. I want to show my love for your kindness giving support to folks that require help with this one situation. Your personal dedication to getting the message all through appears to be exceedingly productive and have always allowed ladies just like me to get to their objectives. Your new valuable key points can mean much to me and further more to my peers. Thanks a ton; from each one of us.

 53. I have to show thanks to this writer for bailing me out of such a situation. Right after looking out throughout the internet and finding methods which are not pleasant, I figured my entire life was gone. Existing without the solutions to the difficulties you have fixed as a result of your main blog post is a critical case, as well as the kind that might have in a wrong way affected my career if I hadn’t noticed your website. Your own personal talents and kindness in controlling all things was tremendous. I am not sure what I would have done if I had not come upon such a step like this. I can also at this time relish my future. Thanks so much for your professional and effective guide. I won’t hesitate to recommend your blog post to anyone who wants and needs guidance about this situation.

 54. I must get across my respect for your generosity giving support to those people who really want assistance with this important issue. Your very own dedication to passing the message all around was amazingly beneficial and has really helped professionals like me to achieve their endeavors. Your amazing invaluable recommendations can mean a great deal to me and further more to my mates. Many thanks; from everyone of us.

 55. kyrie 3 says:

  I and also my friends came viewing the excellent items located on the website and so suddenly I got a horrible suspicion I had not expressed respect to you for those techniques. Those boys had been as a result happy to read all of them and now have pretty much been taking pleasure in them. Appreciate your indeed being quite thoughtful and then for using certain awesome issues most people are really eager to be aware of. My personal sincere regret for not expressing appreciation to you earlier.

 56. I would like to show my thanks to the writer just for rescuing me from this situation. Just after checking throughout the internet and meeting notions that were not productive, I figured my entire life was done. Existing without the solutions to the problems you’ve solved by way of your entire guide is a serious case, as well as those which might have adversely affected my career if I hadn’t noticed your blog. Your own mastery and kindness in taking care of every part was very useful. I don’t know what I would’ve done if I had not encountered such a point like this. I am able to at this time look ahead to my future. Thanks for your time so much for this specialized and results-oriented help. I won’t think twice to propose the blog to anyone who desires guidance on this subject.

 57. ysl says:

  I am just commenting to make you understand what a extraordinary discovery my wife’s princess undergone using your site. She even learned so many issues, which included what it’s like to have a very effective teaching style to have others without problems gain knowledge of a number of advanced subject matter. You really did more than our own expectations. Many thanks for delivering those warm and friendly, healthy, educational and as well as cool thoughts on your topic to Janet.

 58. I simply needed to say thanks once more. I’m not certain the things that I would have carried out without these tricks discussed by you relating to such a concern. Completely was an absolute horrifying matter for me, nevertheless spending time with the very well-written avenue you dealt with it made me to jump with gladness. I will be happier for the advice and have high hopes you realize what a powerful job you happen to be undertaking training most people thru your blog. I am sure you haven’t got to know all of us.

 59. huaraches says:

  I actually wanted to develop a small word so as to express gratitude to you for those unique tips and hints you are writing here. My extensive internet look up has now been paid with useful concept to share with my visitors. I ‘d point out that most of us visitors actually are rather fortunate to dwell in a wonderful community with very many wonderful individuals with insightful points. I feel extremely grateful to have discovered the website and look forward to many more fun times reading here. Thanks again for everything.

 60. Thanks for all of your effort on this site. Betty delights in working on investigation and it’s really obvious why. A number of us notice all relating to the lively medium you deliver both interesting and useful tricks through this website and as well as attract contribution from others about this concern and our favorite girl is actually starting to learn a lot of things. Have fun with the remaining portion of the new year. Your conducting a fantastic job.

 61. yeezys says:

  I am just writing to let you be aware of what a magnificent discovery our princess experienced reading through your blog. She figured out lots of issues, not to mention how it is like to possess a great coaching spirit to get other people without difficulty have an understanding of chosen impossible subject areas. You really did more than our own expectations. Thanks for giving such warm and friendly, trusted, edifying not to mention cool thoughts on this topic to Sandra.

 62. I precisely desired to thank you so much again. I’m not certain the things I could possibly have done in the absence of the entire ways provided by you regarding such problem. This was the terrifying crisis in my position, but understanding a new skilled technique you managed that took me to cry for contentment. I am just thankful for this assistance and thus pray you comprehend what a powerful job your are undertaking teaching some other people through your site. Most likely you have never met all of us.

 63. I wish to show my thanks to the writer just for rescuing me from this type of situation. Right after surfing around through the world-wide-web and obtaining views which are not pleasant, I was thinking my life was well over. Living minus the solutions to the problems you have solved by way of your good guide is a critical case, as well as those that could have in a negative way affected my career if I had not come across your site. Your good talents and kindness in dealing with all the details was vital. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a solution like this. I am able to at this time look forward to my future. Thanks for your time very much for this impressive and effective guide. I won’t hesitate to endorse your blog post to anybody who requires care about this problem.

 64. ray ban says:

  Needed to send you one little remark so as to say thanks over again on your fantastic tricks you have featured in this article. This is so remarkably open-handed of you to allow freely all that most of us might have offered for sale as an e book to earn some bucks for themselves, most notably since you might have tried it if you desired. The pointers in addition acted to be the easy way to recognize that some people have a similar eagerness similar to my very own to understand way more on the subject of this matter. I’m certain there are lots of more fun instances in the future for folks who read carefully your blog.

 65. Homepage says:

  I simply want to tell you that I’m all new to blogging and actually enjoyed your blog site. Probably I’m want to bookmark your website . You definitely have terrific stories. Kudos for sharing your website page.

 66. Stevie says:

  How do you know each other? how long does 25mg viagra last The authors searched historic records and contemporary statistics. Solomon Hsiang, of University of California Berkeley in the US, who was lead author of the study, said: “What was lacking was a clear picture of what this body of research as a whole was telling us. We collected 60 existing studies containing 45 different data sets and we re-analysed their data and findings using a common statistical framework. The results were striking.”

 67. Dewayne says:

  Where are you calling from? purchase viagra us ”I have always believed that the way people treat animals says a lot about them, and I hope that the release of these figures into the public domain will lead to greater planning and a more compassionate approach in future.”

 68. Kidrock says:

  I never went to university best site to buy viagra online australia Like many other celebrities, it seems Suri Cruise gets peeved at the paparazzi. The 7-year-old daughter of Tom Cruise and Katie Holmes was in New York City yesterday with her mom when she ran into a swarm of photographers and fans.

 69. Marvin says:

  How much notice do you have to give? where is the best place to buy generic viagra online Kelly Mumper, an early education worker with three childrenin the military, was one of 150 workers who had to stopproviding care for 770 children enrolled in an early childhoodeducation facility in Alabama, the president said.

 70. Geoffrey says:

  What qualifications have you got? do i need a prescription for viagra in the philippines Based on that information, the club refused to give Stoudemire the type of offer he received from the Knicks, who at the time were desperate to add a free agent and were holding out hope that signing Stoudemire would convince LeBron James to join them.

 71. Martin says:

  I’d like to send this to vega viagra generic Oil fell for a second day after preliminary economic datashowed China’s manufacturing activity hit an 11-month low inJuly and its job market weakened, raising concerns of slower oildemand growth. Confirmation of a fall in U.S. oil inventoriesfailed to support prices.

 72. Kareem says:

  An accountancy practice where can i buy viagra for women Qayum Karzai will be competing with a familiar cast of ex-warlords, many of whom fought each other during a civil war that destroyed the capital, Kabul, in the 1990s before the Islamic fundamentalist Taliban seized power.

 73. Sydney says:

  I love the theatre when does the path run out on viagra Attorneys for Rodriguez, who delivered an opening statement Monday, will likely begin their cross-examination of Bosch on Wednesday, attacking his credibility during the closed-door hearing as they have for several months now — pointing out that MLB’s investigators paid Bosch for his evidence and offered to drop him from a lawsuit if he cooperated with their probe. They may also point out that Bosch is the subject of federal and state criminal investigations in Florida, and that he was fined $5,000 by the Florida Department of Health for holding himself out as a doctor.

 74. Jessica says:

  It’s a bad line lowest priced generic viagra The sight of De Niro in autumn foliage with a camouflage hat and a stag nearby can’t help but bring up thoughts of “The Deer Hunter,” and it’s nice to see him underplay again, as he did in that earlier classic. But Evan Daugherty’s screenplay, directed by Mark Steven Johnson (“Daredevil,” “Ghost Rider,” “When in Rome”), calls for a lot of posturing and monologues. If you’re not sure of Ford’s or Kovac’s thoughts or intentions, just wait, they’ll speak them soon enough.

 75. Esteban says:

  Could you tell me the number for ? can u take viagra if you have high blood pressure Worse, lionfish have no natural enemies in Atlantic waters, except spear gun-toting humans. Another study, detailed online July 11 in the journal PLOS ONE, found that not even sharks can curb red lionfish populations in Caribbean reefs.

 76. Tracey says:

  Can you hear me OK? viagra tablet sizes “This looks like to me like 2007 all over again, but even worse. All the previous imbalances are still there. Total public and private debt levels are 30 per cent higher as a share of GDP in the advanced economies than they were then, and we have added a whole new problem with bubbles in emerging markets,” he said.

 77. Homer says:

  Your cash is being counted viagra super active buy Officers were called to the ballpark just before 4 a.m. Sunday. Police say the men had allegedly entered the park by going through a barred window. Security guards at the field spotted them on a surveillance camera and called police.

 78. Carson says:

  I’m on holiday is it legal to buy generic viagra online The surveillance programs have come under intense scrutiny since disclosures this spring by former National Security Agency contractor Edward Snowden that the government collects far more Internet and telephone data than previously known.

 79. Pasquale says:

  About a year how long should i wait after eating before taking viagra The Obamacare roll-out has required the creation of a massive information technology (IT) infrastructure to allow federal agencies, individual U.S. states and insurance companies to process applications for health coverage and determine subsidies for eligible Americas. The administration is counting on signing up 7 million people via the exchanges in their first year.

 80. Wally says:

  Sorry, I’m busy at the moment can you order real viagra online Two young boys sleeping at a friend’s home above an exotic pet store were strangled by a python that escaped its enclosure in the Canadian town of Campbellton, New Brunswick, the Royal Canadian Mounted Police said Monday.

 81. If I reword a news article I read online. Rewording it so it is totally different, is this copyright infringement? I want to send a few stories to local community papers. Thanks for your answers..

 82. pumpkins, and put in some little kid disney halloween music hope ya have a good time

 83. Considerably, the article is really the greatest on this worthw hile topic. I concur with your conclusions and also definitely will eagerly look forward to your approaching updates. Saying thanks will certainly not simply just be sufficient, for the exceptional clarity in your writing. I can at once grab your rss feed to stay informed of any kind of updates. Genuine work and much success in your business dealings!

 84. Considerably, the post is really the greatest on this worthy topic. I agree with your conclusions and also can eagerly look forward to your future updates. Simply just saying thanks definitely will not simply just be enough, for the fantasti c clarity in your writing. I will right away grab your rss feed to stay abreast of any kind of updates. Genuine work and also much success in your business dealings!

 85. Speedtest says:

  I get pleasure from, lead to I found exactly what I used to be having a look for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 86. I’m just having this crazy idea, I’m planning to post comic pages or strips on Blogger, since its generating revenue from Google Adsense, I might profit from this, hehe (me gloating like an alien Ferengi). Will this idea work?.

 87. I have learn a few excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a great informative website.

 88. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 89. I think other web-site proprietors should take this website as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 90. I¡¦ll right away seize your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please allow me know so that I may subscribe. Thanks.

 91. Thank you for another informative blog. The place else may I am getting that kind of information written in such an ideal method? I’ve a challenge that I am simply now working on, and I have been on the look out for such information.

 92. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 93. Thanks for your own effort on this web site. My mother really loves going through investigations and it’s obvious why. My partner and i learn all of the powerful method you convey priceless items by means of this web blog and as well as welcome response from others on this concept plus our favorite simple princess is in fact studying so much. Take advantage of the remaining portion of the new year. You’re carrying out a useful job.

 94. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 95. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 96. Google SEO says:

  Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 97. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 98. Hi there. I found your web site by the use of Google while searching for a related subject, your site came up. It seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 99. Awesome write-up. I am a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 100. situs ini says:

  Hi there. I found your site via Google at the same time as looking for a similar subject, your website got here up. It seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 101. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 102. Awesome write-up. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 103. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 104. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 105. Hey there. I found your blog by the use of Google at the same time as searching for a comparable subject, your web site got here up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 106. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 107. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 108. Hello there. I found your website by means of Google even as looking for a comparable matter, your site got here up. It appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 109. Hello there. I found your blog by way of Google whilst searching for a related matter, your site got here up. It looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 110. Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 111. Awesome post. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 112. Thank you so much for giving everyone an exceptionally marvellous opportunity to read articles and blog posts from this blog. It is often very ideal and as well , stuffed with a good time for me personally and my office colleagues to visit your blog at the very least three times per week to learn the new stuff you will have. And lastly, I am just actually happy concerning the outstanding points served by you. Selected 4 facts in this article are undeniably the most suitable we have had.

 113. Of course, what a splendid website and illuminating posts, I definitely will bookmark your blog.All the Best!

 114. Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 115. Nice blog here! Also your web site lots up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I want my web site loaded up as fast as yours lol

 116. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 117. longsor says:

  Awesome post. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 118. Hi there. I discovered your website via Google even as looking for a similar subject, your website got here up. It appears to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 119. Awesome post. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 120. Awesome post. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 121. Awesome post. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 122. Agen Bola says:

  Awesome write-up. I’m a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 123. Hello there. I found your web site via Google even as looking for a related matter, your website came up. It seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 124. website ini says:

  Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good blog with exciting content, that is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 125. Awesome post. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a really long time.

 126. website ini says:

  Awesome write-up. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 127. klik disini says:

  Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 128. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 129. klik disini says:

  Awesome post. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a really long time.

 130. Awesome post. I’m a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 131. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 132. It¡¦s actually a cool and helpful piece of information. I am happy that you just shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 133. Thank you a bunch for sharing this with all people you actually recognise what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also consult with my website =). We will have a link change arrangement between us!

 134. website ini says:

  Awesome write-up. I’m a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 135. Hi there. I found your site by the use of Google at the same time as searching for a related topic, your web site came up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 136. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really irritating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 137. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 138. klik disini says:

  Awesome write-up. I’m a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 139. website says:

  Awesome write-up. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 140. Hello there. I discovered your website by the use of Google even as searching for a comparable matter, your website came up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 141. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 142. I am very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 143. situs ini says:

  Awesome write-up. I’m a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 144. klik disini says:

  Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 145. Awesome post. I am a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time.

 146. Awesome write-up. I am a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 147. QQPoker says:

  Hey there. I discovered your web site by means of Google even as looking for a comparable matter, your website got here up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 148. Awesome post. I’m a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time.

 149. Indomitus says:

  Thank you. We appreciate the link.

 150. Hey there. I discovered your web site by means of Google while looking for a similar topic, your web site got here up. It appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 151. Agen Betting says:

  Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really irritating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 152. Awesome write-up. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time.

 153. sandal sancu says:

  Hey there. I discovered your site by the use of Google whilst looking for a comparable topic, your website came up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 154. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 155. Hello there. I found your blog by way of Google while searching for a similar subject, your site got here up. It appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 156. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as well as the content!

 157. Jerseyon says:

  Hi there. I discovered your site by way of Google whilst searching for a related subject, your site got here up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 158. situs ini says:

  Hey there. I found your blog by the use of Google while searching for a similar subject, your site came up. It appears to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 159. Awesome post. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 160. Rental Mobil says:

  Hi there. I discovered your blog by means of Google while searching for a similar topic, your web site came up. It appears to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 161. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really annoying. A good web site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 162. PPKN says:

  Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good blog with interesting content, that is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 163. Geografi says:

  Awesome post. I’m a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a really long time.

 164. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good blog with exciting content, that is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 165. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really irritating. A good website with exciting content, that is what I need. Thanks for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 166. VDNI says:

  Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 167. Hello there. I discovered your website by means of Google while looking for a related matter, your site got here up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 168. dominoqq says:

  Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 169. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 170. Hey there. I found your website by the use of Google whilst looking for a comparable topic, your web site got here up. It appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 171. Awesome write-up. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 172. Awesome post. I’m a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 173. Very nice article and right to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you guys have any ideea where to hire some professional writers? Thank you 🙂

 174. bola sbobet says:

  Awesome post. I’m a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time.

 175. Awesome post. I’m a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 176. Hello there. I discovered your site by means of Google even as looking for a similar topic, your site got here up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 177. ssh ssl tls says:

  Hey there. I discovered your site by means of Google whilst searching for a comparable subject, your site came up. It seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 178. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 179. Awesome post. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time.

 180. GameHape.com says:

  Awesome post. I’m a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 181. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 182. Awesome post. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a really long time.

 183. Awesome post. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 184. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a really long time.

 185. thank you for a really fascinating read, i hope you would do a follow up article considering i can never go through enough on this topic

 186. What is blogspot when it comes to live streaming football?

 187. layarindo says:

  Awesome post. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 188. Lazira says:

  Awesome post. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 189. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 190. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 191. pkrajaib says:

  Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 192. 7rajaqq says:

  Awesome post. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a really long time.

 193. Awesome write-up. I am a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 194. Awesome post. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 195. poker online says:

  Hey there. I found your web site by means of Google at the same time as looking for a comparable subject, your website came up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 196. moba says:

  Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 197. moba legends says:

  Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really annoying. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 198. Awesome post. I am a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 199. Awesome post. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 200. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 201. Awesome write-up. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time.

 202. Hello there. I found your blog by means of Google whilst looking for a related topic, your site got here up. It looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 203. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 204. Hey there. I discovered your site by means of Google even as looking for a related matter, your site got here up. It looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 205. hp says:

  Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really irritating. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 206. What are some tips you can share for using your product?

 207. woah i like yur site. It really helped me with the information i wus looking for. thank you, will save.

 208. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 209. Hi there. I discovered your website by way of Google even as looking for a related subject, your site got here up. It appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 210. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 211. Thank you for some other great post. The place else may anybody get that kind of information in such an ideal manner of writing? I have a presentation next week, and I’m at the look for such info.

 212. Hi there. I discovered your web site via Google at the same time as searching for a similar topic, your website came up. It appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 213. Hi there, I discovered your web site via Google while searching for a similar topic, your site came up, it seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 214. Awesome post. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a really long time.

 215. Hey, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 216. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 217. maximoz asli says:

  Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 218. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good site with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 219. penirum asli says:

  Hello there. I discovered your blog by the use of Google at the same time as looking for a related topic, your website got here up. It seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 220. titan gel says:

  Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 221. Cities says:

  Hello there. I found your site by way of Google whilst looking for a related subject, your site came up. It appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 222. Hey there. I discovered your blog by the use of Google at the same time as searching for a related subject, your web site came up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 223. dewahoky says:

  Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 224. dewahoky says:

  Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really irritating. A good website with exciting content, that is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 225. Istana judi says:

  Awesome post. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 226. Awesome post. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time.

 227. Awesome post. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 228. enter site real viagra gel

  [url=http://cheapviagramedas.com/]viagra[/url]
  buy viagra

  buy vegas las viagra

 229. Awesome write-up. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 230. Hey there. I discovered your site by means of Google even as looking for a comparable matter, your website got here up. It seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 231. jokerbet888 says:

  Hello there. I found your site by way of Google even as looking for a similar subject, your web site came up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 232. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually frustrating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 233. logo design says:

  Hello there. I discovered your site by means of Google at the same time as looking for a related topic, your web site came up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 234. viagra patent ends

  [url=http://cheapviagramedas.com/]viagra generic[/url]
  generic viagra

  viagra pille

 235. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 236. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really irritating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 237. Hey there. I discovered your web site by the use of Google at the same time as searching for a similar subject, your site got here up. It appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 238. cialis viagra venta

  [url=http://cheapviagramedas.com/]buy viagra[/url]
  viagra buy

  viagra magenbeschwerden

 239. Hello there. I found your blog via Google while looking for a similar subject, your website got here up. It appears to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 240. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 241. Hello there. I discovered your blog via Google at the same time as looking for a related subject, your site came up. It seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 242. Hey there. I found your blog via Google whilst looking for a similar matter, your site came up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 243. Hi there. I found your site by means of Google at the same time as looking for a related matter, your site came up. It seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 244. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 245. My husband and i have been now peaceful when Chris could complete his reports by way of the ideas he was given through your site. It is now and again perplexing to just happen to be giving freely thoughts that other people might have been selling. And we also recognize we have the website owner to give thanks to for this. The entire illustrations you have made, the simple website navigation, the friendships you assist to engender – it’s got everything exceptional, and it’s really assisting our son in addition to us imagine that this issue is entertaining, and that’s exceptionally fundamental. Thanks for all the pieces!

 246. LyudaVaH says:

  cialis wo kaufen

  [url=http://buycialisgentr.com/]cheap cialis[/url]
  online cialis

  best discount cialis package

 247. produkqq says:

  Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 248. Hi there. I found your site by means of Google even as looking for a related subject, your web site came up. It seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 249. saranaidr says:

  Hi there. I discovered your website by means of Google while looking for a comparable topic, your web site came up. It appears to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 250. nomorbb.net says:

  Awesome write-up. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 251. oriontogel says:

  Hey there. I discovered your blog by the use of Google even as searching for a comparable subject, your site got here up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 252. mytribun.com says:

  Hi there. I found your website by means of Google whilst searching for a similar subject, your website came up. It appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 253. LyudaVaH says:

  tarif cialis 10 mg

  [url=http://buycialisgentr.com/]cheap cialis[/url]
  cialis generic

  cialis forum panorama

 254. I do consider all the ideas you’ve introduced in your post. They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts are too short for beginners. May just you please prolong them a little from next time? Thanks for the post.

 255. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 256. Hey there. I discovered your web site via Google at the same time as searching for a similar subject, your web site got here up. It seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 257. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 258. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 259. Hi there. I found your website by means of Google while looking for a similar topic, your web site got here up. It appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 260. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 261. LyudaVaH says:

  only here cheap cialis in uk

  [url=http://buycialisgentr.com/]cialis sale[/url]
  buy cialis

  try it gerenic cialis

 262. Hello there. I discovered your web site by way of Google even as searching for a similar subject, your web site got here up. It looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 263. Awesome post. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 264. Awesome write-up. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time.

 265. mytribun says:

  Awesome write-up. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time.

 266. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good site with interesting content, that is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 267. judi togel says:

  Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really irritating. A good blog with exciting content, that is what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 268. Awesome post. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 269. nomorbb.net says:

  Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 270. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good blog with exciting content, that is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 271. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this web site. I’m hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 272. bandarjudi says:

  Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually frustrating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 273. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 274. tribun855 says:

  Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually irritating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 275. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 276. rajajudiqq says:

  Hey there. I discovered your web site by way of Google while looking for a comparable matter, your website got here up. It seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 277. ratujudiqq says:

  Awesome post. I am a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 278. Hey there. I found your web site by means of Google at the same time as searching for a similar topic, your site came up. It seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 279. VoltechID says:

  Hey there. I found your site by way of Google even as looking for a comparable matter, your site got here up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 280. jokerbet888 says:

  Awesome post. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a really long time.

 281. Awesome write-up. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a really long time.

 282. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually irritating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 283. TyurikovVaH says:

  delivery 2 viagra generic

  [url=http://viagrasofttabsrx.com/]viagra soft flavoured[/url]
  viagra soft flavoured

  vente viagra bruxelles

 284. togel online says:

  Hey there. I found your website by the use of Google even as looking for a comparable matter, your web site came up. It appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 285. bandarjudiqq says:

  Hi there. I discovered your website by the use of Google while searching for a similar subject, your site came up. It seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 286. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 287. Hello there. I found your site by means of Google whilst searching for a comparable topic, your website got here up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 288. Awesome write-up. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a long time.

 289. Hi there. I found your website by means of Google even as searching for a similar topic, your site got here up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 290. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 291. TyurikovVaH says:

  how strong is 120 mg viagra

  [url=http://viagrasofttabsrx.com/]viagra[/url]
  cheap viagra

  viagra licence expiry uk

 292. mandiriqq says:

  Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good website with exciting content, that is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 293. dadupoker says:

  Hi there. I found your web site by means of Google at the same time as looking for a similar topic, your web site got here up. It looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 294. pemainbndarq says:

  Hey there. I discovered your site by means of Google while looking for a similar topic, your website got here up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 295. Hello there. I discovered your site by way of Google while searching for a similar topic, your web site got here up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 296. judi bola says:

  Hello there. I discovered your website by way of Google while looking for a comparable matter, your website came up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 297. dewajudiqq says:

  Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 298. TyurikovVaH says:

  viagra oder levitra

  [url=http://viagrasofttabsrx.com/]viagra generic[/url]
  viagra cheap

  viagra ventajas desventajas

 299. poker online says:

  Awesome post. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 300. Awesome write-up. I am a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 301. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 302. poker online says:

  Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 303. idpro says:

  Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually frustrating. A good blog with exciting content, that is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 304. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 305. Great site! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

 306. Hello there. I found your web site by the use of Google at the same time as searching for a similar matter, your site got here up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 307. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good blog with interesting content, that is what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 308. Hey there. I discovered your site by way of Google at the same time as looking for a related topic, your website came up. It appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 309. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 310. DominoQQ says:

  Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really annoying. A good web site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 311. idnlive says:

  Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good blog with interesting content, that is what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 312. Hey there. I discovered your website by means of Google while looking for a comparable topic, your website got here up. It looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 313. teknofan.net says:

  Hey there. I found your blog by the use of Google while looking for a similar topic, your website got here up. It appears to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 314. Awesome post. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 315. 1xbet says:

  Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good website with interesting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 316. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good web site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 317. Hi there. I discovered your web site by the use of Google even as looking for a related subject, your website got here up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 318. cekkuotaxl says:

  Awesome write-up. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time.

 319. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 320. Awesome post. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a really long time.

 321. Poker Online says:

  Awesome post. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 322. Awesome post. I’m a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 323. support hp says:

  Hello there. I found your site by the use of Google whilst looking for a similar topic, your web site got here up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 324. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 325. Awesome write-up. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 326. career paths says:

  Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

 327. Awesome write-up. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 328. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a really long time.

 329. I wish to express thanks to you just for rescuing me from this scenario. Just after surfing around through the world wide web and meeting opinions which were not pleasant, I was thinking my life was done. Being alive devoid of the answers to the issues you’ve fixed as a result of your main blog post is a serious case, and the kind which may have adversely affected my career if I had not discovered your blog. That natural talent and kindness in playing with a lot of stuff was valuable. I’m not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a step like this. I can also at this point look ahead to my future. Thanks so much for this skilled and effective help. I won’t think twice to propose your blog post to any individual who ought to have counselling about this subject matter.

 330. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 331. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good site with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 332. Awesome post. I’m a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 333. Bennygef says:

  wh0cd317611 [url=http://ventolinmedicaid.us.org/]ventolin hfa[/url]