Home » Dalykų didaktika

Dalykų didaktika

 vaikas-ir-knyga350  girl-at-school-80
  Ikimokyklinis ugdymas   Pradinis ugdymas
 7klase  12kl
 Pagrindinis ugdymas   Vidurinis ugdymas
 Muzikinis2  Integruotas_ugdymas
 Muzikinis ugdymas  Integruotas ugdymas

 

Šiandieninė konkretaus dalyko didaktika, atitinkanti šiuolaikines edukologijos mokslo realijas, vystosi savo keliu. Dalyko didaktika pagrista: 1) dalyko mokslu, kuris suteikia medžiagą ir dalyko turinio kompetenciją asmeniui; 2) bendrąja pedagogika kaip mokslu apie žmonijos kultūros pažinimo technologijas; 3) psichologija kaip mokslu apie ugdytinio vidinę psichinę realybę. Moderniai didaktikai būdinga aukščiau išvardytų mokslų pasitelkimas konkrečios savarankiškos mokslinės problemos sprendimui. Tad šioje skiltyje bus pateikiami didaktikos straipsniai, suskirstyti pagal vaiko amžiaus tarpsnius (ikimokyklinio ugdymo didaktika, pradinio ugdymo didaktika, pagrindinio ugdymo didaktika, vidurinio ugdymo didaktika) ir konkrečias ugdymo sritis (dorinis ugdymas, kalbos, matematika, gamtamokslinis ugdymas, socialinis ugdymas, meninis ugdymas, kūno kultūra, technologijos, informacinės technologijos); integruojamąsias programas (pilietiškumo ugdymas, sveikatos ugdymas, žmogaus sauga, etninė kultūra, rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas, bendrųjų kompetencijų ugdymas). Straipsnių skaitytojai galės savo nuomonę išsakyti etiškai komentuodami.