Home » IFLA Mokyklų bibliotekos sekcijos „IFLA School Libraries Section“ 2012-2017 metų apžvalga

IFLA Mokyklų bibliotekos sekcijos „IFLA School Libraries Section“ 2012-2017 metų apžvalga

Dr. Jolanta Kanapickaitė, Vyriausioji metodininkė-tyrėja

Informacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės skyrius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 2017-12-08


IFLA Mokyklų bibliotekų sekcija koordinuoja mokyklų bibliotekų bendruomenės ir jos veiklos tobulinimo sistemą tarptautiniu mastu. Tai tarptautinis forumas, skirtas keistis idėjomis, patirtimi, tyrimų rezultatais.

1 pav. IFLA Mokyklų bibliotekų sekcijos logotipas (angl. k. „IFLA School Libraries Section“)

2012 m. IFLA Mokyklų bibliotekų sekcija vadinosi  „IFLA School Libraries and Resource Centers (SLRC ). Buvo aptarti tokie klausimai: Kokie yra mokyklos bibliotekų ir išteklių centrai? Kas teiks atvejų tyrimus? Buvo nuspręsta, kad bus pristatomi  Australijos, Kanados, Indonezijos, Norvegijos ir Švedijos mokyklų bibliotekų ir jų resursų atvejų tyrimai. Pažymėta, kad pradedama kurti Tarptautinė mokyklų bibliotekų asociacija. Svarbu, kad kiekviena vidurinė mokykla turi turėti mokyklos biblioteką ir mokyklos bibliotekininką. Mokyklos biblioteka bus kaip žinių centras, kuris galės integruotis į mokyklos mokymo programas.  Taip pat minėta, kad mokyklos vadovai nepakankamai vertina mokyklų bibliotekų pajėgumus. Taip pat IFLA Mokyklų bibliotekų sekcijoje 2012 m. buvo peržiūrėtas UNESCO / IFLA mokyklos bibliotekos manifestas ir įpareigota atnaujinti senas Mokyklos bibliotekos gaires. Buvo keltas klausimas: ar mokyklos biblioteka ir viešosios bibliotekos yra draugai ar priešai? Tarptautinė mokyklų bibliotekų bendruomenės susitikime buvo pateikta atvejų pavyzdžių, įrodančių, kaip mokyklų ir viešosios bibliotekos bendradarbiauja rengdamos aplinkos plėtros, verslo ir pramonės projektus, keisdamosi fondais, organizuodamos renginius, siekdamos gauti daugiau politinės ir finansinės paramos iš vietos valdžios.                

2013 m.  IFLA Mokyklų bibliotekų komiteto susitikimas aptarė  5 strategines iniciatyvas: 1. Skaitmeninio turinio programa (angl. k. „Digital Content Program“): mokyklų bibliotekos naudotojams suteiks galimybę naudotis turiniu ir skaitmeniniais ištekliais. 2. Tarptautinė bibliotekų valdymo lyderystės plėtros programa: gebėjimų ugdymas, siekiant padidinti šalies profesinę lyderystę nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu. 3. Profesinio tobulėjimo programa: bendradarbiavimas ir  strateginis  atstovavimas.  4. Kultūros paveldo rekonstrukcijos programa: kultūra yra pagrindinis poreikis, bendruomenei klestėti per individualų šalies kultūros paveldą. 5. Daugiakalbystės programa: daugiakalbė IFLA svetainė atveria pasauliui galimybę naudotis tarptautiniais dokumentai. Taip pat bus numatyta dokumentų vertimai į kitas pasaulio kalbas. Nuspręsta atnaujinti ir išleisti naujas IFLA Mokyklų bibliotekų gaires 2015 metais.

2014 m. IFLA Mokyklų bibliotekų komiteto tema „Lyderystės programa mokyklos bibliotekų vadovams“.  Buvo pasiūlyta, kad skyriuje būtų nagrinėjamos naujos lyderystės programos galimybės, kurios gali būti kuriamos pagal IFLA iniciatyvą  „Stipri bibliotekų asociacija“ (angl. k. „Strong Library Association“). Norint tobulinti šią idėją numatyta intelektinė ir materialinė parama tokiai programai. Buvo teigiama, kad „mokyklos biblioteka yra skirta visiems“. Pabrėžti tokie metodiniai klausimai kaip „laisvas savanoriškas skaitymas mokyklos bibliotekoje“ ir „skaitymas malonumui“. Taip pat  skirta dėmesio ir profesiniam mokytojų rengimui: buvo teigiama, kad nepakanka padėti mokytojui ir mokiniui prieiti prie informacijos šaltinių, o daug svarbiau kurti naujus asmeninius mokymosi stilius, padedant bibliotekininkui. Keliama idėja apie bendrą mokytojo ir bibliotekininko kuriamą metodiką „moksliniais tyrimais ir įrodymais grįstą mokymo programą“. Peržiūrėtos IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų gairės 2002 (angl. k. IFLA School Library Guidelines, 2002)“.

2015 m.  IFLA Mokyklų bibliotekų komitetas svarstė informacinio raštingumo mokyklos bibliotekose klausimus  („Information Literacy Section with School Libraries Section”). Buvo analizuoti profesinio tobulėjimo mokyklos bibliotekose klausimai. Pateikti geros praktikos pavyzdžiai: vadovų, mentorių ir buvusių studentų atsiliepimai. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas profesinės patirties viešinimui. Taip pat buvo skirtas dėmesys garso ir vaizdo medžiagos naudojimo ir jo poveikio nustatymui mokyklose.  Pripažinta, kad intelektinės nuosavybės  ir atviros prieigos žinios gali būti skleidžiamos per mokyklų bibliotekų tinklus, mokoma, kas yra „intelektinė teisinė bazė“. Šioje tarptautinėje sesijoje buvo pristatytos atnaujintos mokyklų bibliotekų veiklos gairės (angl. k. „IFLA School Library Guidelines, 2nd edition (2015)“). Norvegija ir Japonija nutarė šias gaires išsiversti į savo kalbas. Šiose gairėse teigiama, kad įgyvendindamos savo funkcijas, bibliotekos pradėtos vertinti ne tik kaip mokyklos bendruomenę aptarnaujantis padalinys, kuriame galima pasiskolinti mokymuisi reikalingų dokumentų, bet ir įžvelgta galimybė joms įsilieti į bendruomenių kūrimą, daugiau dėmesio imta skirti informacinio bei medijų raštingumo ugdymui. Teigiama, kad mokyklos biblioteka yra veikiama informacinės visuomenės ir kūrybos visuomenės kontekstuose. Mokyklos biblioteka tiesiogiai priklauso nuo informacijos ir komunikacijos technologijų raidos, informacinių komunikacijų technologijų pažangos. Mokykloms yra svarbu technologiškai, finansiškai ir fondais aprūpinti bibliotekas, įrengti tinkamą erdvę, garantuoti techninę bazę. Šiuolaikiniai mokyklos bibliotekai, kaip ir svarbiai mokyklos daliai, tenka patirti ir įveikti visus švietimo kaitos procesus,  aktualinama mintis apie moksleivio ir mokytojo ir bibliotekos savarankiškos veiklos įgalinimą ir savikūrą.

2016 m.  IFLA Mokyklų bibliotekų komiteto (angl. k. Standing Committee Meeting, Columbus, Ohio, USA) susitikimo metu buvo aptarti mokymo programų, skaitymo kultūros kūrimo ir audio-vizualinių išteklių naudojimo mokyklų bibliotekose bei naujų inicatyvų – kompiuterinių žaidimų naudojimo klausimai. Buvo keltas klausimas – ar bibliotekininkai skatina interaktyvių žaidimų naudojimą savo mokyklos bendruomenėje? Pagal IFLA Mokyklų bibliotekų komiteto nuomonę, sunkumai, kuriuos teks įveikti naujos ir inovatyvios mokyklos bibliotekos bendruomenei: teks rengtis technologiniam šuoliui,  tobulinti inovatyvios mokyklos gaires ir jas įgyvendinti; kurti naują mokyklos bibliotekos vertę ir organizuoti bibliotekininkų ir suinteresuotųjų šalių (pvz., administratorių ir mokytojų) atvejų tyrimus, atlikti modeliavimą; vis labiau stengtis „būti labiau matomais“, bendradarbiauti su kitomis IFLA sekcijomis bei profesinėmis organizacijomis ir šalies ministerijomis. Numatytas ir technologinis pavojus: monopolijų įsiviešpatavimas, privatumo ar autonomijos stoka, neapykantos ir netikrų naujienų įsigalėjimas, sprendimai pagal algoritmą, kurie teikia netikrus duomenis apie bibliotekų veiklą.

2017 m. Mokyklų bibliotekų komiteto (angl. k. School Libraries Satellite at IFLA WLIC 2017 Wroclaw) susitikimo tema buvo mokyklų bibliotekų atstovavimas. Aptarti tokie klausimai: mokyklos bibliotekos misija ir paskirtis; mokyklos bibliotekos teisinė ir finansinė sistema; žmogiškieji ištekliai mokyklos bibliotekai; fiziniai ir skaitmeniniai mokyklos bibliotekos ištekliai; mokyklos bibliotekos programos ir veikla; mokyklos bibliotekos vertinimas ir viešieji ryšiai. IFLA Mokyklų bibliotekų komitetas analizavo mokslinių tyrimų ir jų vietos nustatymo ir įtakos mokyklos bibliotekos vertybėms problematiką. Daug dėmesio skyrė  mokyklų bibliotekų programų universitetuose analizei. Buvo parodyta, kaip 3D spausdintuvai gali padėti žmonėms su negalia. Bibliotekoms pristatytos  „vizualinė veikla“ (angl. k. „vision activity“) metodikos aprašai. Tai vizualinių šaltinių realizavimo metodika mokyklų bibliotekoms, daugiau dėmesio skiriant ne teksto, o vaizdo ir garso pratyboms. Aptartos tokios temos kaip pagrindinės mokyklos bibliotekos ir jų darbuotojų vertybės: laisva prieiga, teisingumas, intelektinė laisvė, žinių apie informacijos naujienas propagavimas, lyderystė  ir bendradarbiavimas. Komitetas prsitatė tyrimo rezultatus, kurie parodė, kad bibliotekininkai sunkiai priima naujoves, dažnai labai neigiamai nusiteikę pokyčiams. Aptarti mokyklų bibliotekų iššūkiai: trūksta materialinės ir intelektinės paramos, nenuoseklus yra bibliotekos ir bibliotekininko darbo planavimas ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.

Apibendrinat IFLA Mokyklų bibliotekų sekcijos darbus 2012-2017 metais teigtina, kad mokyklų bibliotekų patirtis yra išskirtinė, tačiau jas visas vienija bendras vardiklis – bibliotekininkai turėtų sekti švietimo ir technologijų naujienas. Naujos akademinės diskusijos veda prie minties, kad yra svarbu žvelgti į švietimo kaitos procesus kompleksiškai: padėti besimokantiems (mokytojams ir mokiniams) atrasti mokslo pasaulį, o tai galima daryti turint tinkamų informacinio ir medijų raštingumo gebėjimų, kurie gali būti lavinami ir mokyklos bibliotekoje. Viena vertus, mokyklų bibliotekos turėtų būti pasiruošusios nuolat keistis, numatyti švietimo, technologijų  ir kultūros sektoriaus iššūkius, kita vertus, būtina neprarasti savo „bibliotekinio“ tapatumo. Daug analizuojama, KĄ bibliotekos turėtų daryti, t. y. apie perspektyvias jų veiklos kryptis ir aktualias problemas, tačiau mažiau diskutuojama, KAIP bibliotekoms stiprinti ir ugdyti pajėgumą, galias ir siekti užsibrėžtų tikslų bei spręsti kylančias švietimo kaitos problemas. Tokiame kontekste mokyklų bibliotekos veiklai daro įtaką švietimo kaita iš vienos pusės, ir informacijos mokslų kaita iš kitos pusės, todėl tyrimo objektas tampa vis sudėtingesnis.

 

Informaciniai šaltiniai:

  1. IFLA Mokyklų bibliotekų sekcijos logotipas (angl. IFLA School Libraries Section). Prieiga internete https://www.ifla.org/school-libraries
  2. School Libraries Satellite at IFLA WLIC 2017 Wroclaw, 18 August 2017 Wroclaw, Poland. (2017). Prieiga internete ifla.org/node/11130
  3. World Library and Information Congress: 78th IFLA General Conference and Assembly 11-17 August, Helsinki Finland. (2012). Prieiga internete https://www.ifla.org/school-libraries/conferences
  4. World Library and Information Congress: 79th IFLA General Conference and Assembly,17-23 August 2013,   (2013). Prieiga internete https://www.ifla.org/school-libraries/conferences
  5. World Library and Information Congress: 80th IFLA General Conference and Assembly,16-22 August 2014, Lyon, France. (2014). Prieiga internete https://www.ifla.org/school-libraries/conferences
  6. World Library and Information Congress: 81st IFLA General Conference and Assembly,15-21 August 2015, Cape Town, South Africa. (2015). Prieiga internete https://www.ifla.org/school-libraries/conferences
  7. World Library and Information Congress: 82nd IFLA General Conference and Assembly,13-19 August 2016, Columbus, Ohio, USA. (2016). Prieiga internete https://www.ifla.org/school-libraries/conferences