Home » Nauja galimybė pasidalinti gerąja patirtimi

Nauja galimybė pasidalinti gerąja patirtimi

Irena Kuzminskienė, Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyriaus vedėja

Ramutė Grabauskienė, Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos Informacinių sistemų priežiūros skyriaus vedėja


Lietuvos kultūros taryba 2017 metų gegužės 18 dieną (Lietuvos kultūros tarybos sprendimas Nr. 1LKT-32 (1.2), Vilnius) Kultūros rėmimo fondo lėšomis skyrė dalinį finansavimą kultūros programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai“ Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos projektui „Geroji bibliotekos patirtis + tarptautiškumas = bibliotekos paslaugų kokybė. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje ir sklaidos seminaro organizavimas“ įgyvendinti.

Projektą parengė Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyriaus vedėja Irena Kuzminskienė ir Informacinių sistemų priežiūros skyriaus vedėja Ramutė Grabauskienė. Projekto vadovė – Bibliotekos Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyriaus vedėja Irena Kuzminskienė.

Dabartinė akademinė biblioteka ne tik dalyvauja mokymo(si) procese ir teikia šiuolaikines paslaugas, bet ir tampa lygiaverte, neatsiejama universiteto mokslinės bendruomenės partnere, tarptautinės mokslinės komunikacijos dalyve, teikianti naujos kartos kokybiškas paslaugas ir atitinkanti šiuolaikinių mokslininkų jai keliamus reikalavimus. Todėl, atsižvelgdama į šiuolaikinės akademinės bendruomenės vartotojų poreikius, biblioteka keičia savo vaidmenį, teikiamų paslaugų kryptis ir veiklos strategijas.

Kaitos kontekstas, apimantis ne tik informacijos duomenų tvarkymą ir pateikimą vartotojui, ergonomiškos mokymo(si) aplinkos kūrimą, mokslinės produkcijos ir mokslinių tyrimų duomenų tvarkymą, saugojimą bei pateikimą, atvirosios prieigos idėjų ir duomenų sklaidą, mokymų vartotojams ir virtualios mokymosi aplinkos kūrimą bei kitas paslaugas, įgalina biblioteką ir mokslininkus tapti sąveikaujančiais ir bendradarbiaujančiais, siekiant akademinės bendruomenės prioritetinių tikslų – skatinti, plėtoti, kelti ne tik bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę, bet padėti plėtoti mokslo komunikaciją ir tarptautiškumą. Todėl, 2017 metų pavasarį, Lietuvos edukologijos universiteto biblioteka inicijavo projekto rengimą, susijusį su šiuolaikinės akademinės bibliotekos vartotojų poreikių nustatymu ir elektroninių paslaugų kokybės gerinimu, naujos informacijos, įžvalgų ir gerosios patirties perėmimu, dalyvaujant tarptautinėje mokslinėje konferencijoje užsienyje.

Projekto, kuris buvo įgyvendinamas 2017 metų gegužės 15 dieną – 2017 metų spalio 30 dieną, tikslas – dalyvauti konferencijoje ir pasidalinti bibliotekoje atlikto tyrimo rezultatais, turimomis žiniomis ir patirtimi vartotojų aptarnavimo, informacinio raštingumo ugdymo srityse su kitų šalių bibliotekų specialistais. Projekto uždaviniai – užmegzti nuolatinius bendradarbiavimo ryšius su kitomis bibliotekomis, susipažinti su šiuolaikiniais pasaulio universitetų bibliotekų modeliais, rengiamais tarptautiniais projektais, bibliotekininkų veiklomis, susijusiomis su informacijos sklaida, mokymų organizavimu, plėtoti tarpinstitucinį-tarpkultūrinį bendradarbiavimą; supažindinti Lietuvos bibliotekų darbuotojus ir visuomenę su tarptautine gerąja patirtimi ir pritaikyti žinias praktikoje.

Projekto metu 2017 metų liepos 24–28 dienomis straipsnio autorės dalyvavo 4-oje kasmetinėje tarptautinėje bibliotekininkystės ir informacijos mokslų konferencijoje Atėnuose („4th Annual International Conference on Library and Information Science“), organizuojamoje Atėnų švietimo ir mokslo instituto (the Athens Institute for Education and Research (ATINER), skirtoje bibliotekininkystės ir informacijos mokslams.

Atėnų švietimo ir mokslo institutas (ATINER) buvo įkurtas 1995 metais kaip nepriklausoma akademinė organizacija, kurios misija sudaryti sąlygas mokslininkams, tyrėjams iš viso pasaulio susitikti ir keistis idėjomis, t. y. skatinti mokslininkų bendradarbiavimą. Nuo įkūrimo pradžios ATINER surengė daugiau nei 400 tarptautinių konferencijų ir išleido beveik 200 knygų (konferencijų pranešimų tezių). Šių metų konferencijoje dalyvavo 22 pranešėjai iš 13 skirtingų šalių: Lenkijos, Brazilijos, Portugalijos, JAV, Omano Sultonato, Lietuvos, Prancūzijos, Kanados, Turkijos, Ispanijos, Graikijos, Bulgarijos, Korėjos. Tarptautinėje konferencijoje perskaityta 18-ka pranešimų, kurie buvo suskirstyti į 8-ias sekcijas pagal temas: informacijos organizavimas, bendruomenės bibliotekos ir archyvai, socialiniai tinklai ir bibliotekų informacinių infrastruktūrų ir technologijų plėtojimas, akademinės bibliotekos, informacijos organizavimas ir pateikimas, bibliotekininkystės mokslas.

Projekto dalyvės perskaitė pranešimą tema sekcijoje „Bibliotekininkystės mokslas ir tyrimai“ (Science and Research Librarianship): „Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos teikiamų paslaugų svarba mokslui“ (Role of the Library of Lithuanian University of Educational Sciences in Support of the Research). Pranešime buvo apibendrinti Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekoje atlikto tyrimo rezultatai ir atskleista bibliotekos teikiamų paslaugų ir mokymų įtaka bibliotekos vartotojų informacinio raštingumo kompetencijoms. Šio pranešimo tezės buvo išspausdintos Atėnų švietimo ir mokslo instituto atvirosios prieigos leidinyje 4th Annual International Conference on Library & Information Sciences, Athens, Greece, 24-27 July 2017: Abstracts (Grabauskienė, R. ir Kuzminskienė, I. (2017). Role of the library of Lithuanian university of educational sciences in support of the research. Iš 4th Annual International Conference on Library & Information Sciences, Athens, Greece, 24-27 July 2017: Abstracts (p. 25). Athens: Athens Institute for Education and Research, kurį kaip ir kitų dalyvių pranešimų tezes galima laisvai skaityti internete https://www.atiner.gr/abstracts/2017ABST-LIB.pdf.

Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos darbuotojos Ramutė Grabauskienė ir Irena Kuzminskienė dalyvaudamos konferencijoje, diskusijų metu, patobulino profesines kompetencijas, įgijo naujų žinių ir patirties iš kitų šalių institucijų ir bibliotekų, susipažino su rengiamais tarptautiniais projektais, inovatyviomis bibliotekos veiklomis, užmegzė bendradarbiavimo ryšius su kitais konferencijos dalyviais ir perteikė gautą gerąją patirtį savo kolegoms projekto viešinimo renginyje, kuris buvo organizuotas 2017 metų rugpjūčio 31 dieną Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekoje. Renginio medžiaga (PPT) pateikiama adresu http://leu.lt/biblioteka/download/3108/atiner_konferencija_atenai_2017_leub.ppt.

Neabejojame, kad tarptautinėje konferencijoje įgyta projekto dalyvių geroji patirtis ir patobulinta kompetencija leis kurti ir plėtoti naujas, akademinės bendruomenės poreikius atitinkančias, paslaugas.

Lietuvos edukologijos universiteto biblioteka, siekdama ugdyti savo darbuotojų kompetencijas ir kelti paslaugų kokybę, planuoja ir ateityje rengti bei įgyvendinti tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektus, susijusius su moksline veikla ir komunikacija.

ATINER svetainėhttps://www.atiner.gr/

Konferencijos programahttps://www.atiner.gr/2017/2017PRO-LIB.pdf

Konferencijos tezėshttps://www.atiner.gr/abstracts/2017ABST-LIB.pdf

ATINER „Facebook“ – https://www.facebook.com/atiner.athens